Uchwała Nr 109/07

Uchwała Nr 109/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świecie.

 
 
               Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami 1),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych w wysokości 32 zł brutto za 100 l odbieranych odpadów.
2. Górna stawka opłat wymienionych w ust. 1 ulega obniżeniu o 35% w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie.
 
§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych              w wysokości 17 zł brutto za 1m3 nieczystości.
 
§ 3. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 i § 2 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady stałe i nieczystości ciekłe.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik


______________________
 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495; z 2006r. Nr 144, poz.
  1042.


Uzasadnienie
 

W Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6 pełni potrójną rolę:
- wskazuje na sposób wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
- określa, co należy zrobić, jeżeli właściciele nieruchomości nie wykonują obowiązku
w sposób nakazany ustawą,
- daje podstawę do ustalania wysokości opłat za tzw. „wykonanie zastępcze”, w przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od wykonania obowiązków nałożonych ustawą.
Niniejsza uchwała koreluje z ostatnią z wymienionych ról.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości              i porządku w gminach, Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Określenie górnych stawek daje możliwość uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami posiadającymi zezwolenia na świadczenie takich usług. Nadmienić należy, że konkurencja w tej branży jest bardzo duża, więc podjęcie tej uchwały nie będzie wpływało na podwyższenie opłat za usługi świadczone mieszkańcom przez firmy.
Powyższe stawki zostały wyliczone jako czterokrotność średniej sumy cen na 2008 r. określonych przez firmy świadczące usługi komunalne na terenie naszej Gminy. Stosownie do zapisu art. 6 ust. 4, powyższej ustawy proponuje się zmniejszenie górnej stawki opłat
o 35% w przypadku odbioru odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie.
W przypadku, gdy właściciele nieruchomości  nie zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez uprawnione przedsiębiorstwa, Gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Za wykonanie zastępcze właściciele nieruchomości będą uiszczali opłaty
w wysokości  określonej w § 1 i 2 niniejszej uchwały, przy czym wyliczenia stawek opłat dokonano w odniesieniu do pojemnika 100 l.  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (15 stycznia 2008, 10:37:35)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:42:34)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2493