Uchwała Nr 108/07

Uchwała Nr 108/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Ośrodku Oświaty i Wychowania, żłobku, przedszkolach i szkołach dla których Gmina Świecie jest organem prowadzącym. 
 
                                                          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z § 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania określone
w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 500 zł brutto.
 
§ 2. Ustalić wartość jednego punktu w wysokości 8,50 zł.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr 343/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia  19 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania  i jednego punktu w złotych dla określenia wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Ośrodku Oświaty i Wychowania, żłobku, przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie  

W związku z koniecznością uaktualnienia tabeli wynagrodzeń w placówkach oświatowych Gminy Świecie, żłobku oraz Ośrodku Oświaty i Wychowania, zachodzi potrzeba przyjęcia nowych stawek dla najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania  oraz wartości jednego punktu w tabeli  punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania określonej w załączniku nr 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.). Powołane rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek ustalenia wartości jednego punktu w porozumieniu z radą gminy, stosownie do swoich możliwości finansowych, oraz najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania. Stanowi to punkt wyjścia do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (iloczyn liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii i wartości punktowej powiększony o najniższe wynagrodzenie zasadnicze).
Przyjęte rozwiązanie spowoduje powstanie następującej tabeli wynagrodzeń:
 
 
 
 
Kategoria zaszeregowania         Wynagrodzenie
     I                                           500-670
    II                                           679-798
   III                                           806-925
   IV                                            934-1053
    V                                            1061-1180
   VI                                            1189-1308
   VII                                           1316-1465
   VIII                                         1444-1563
    IX                                           1571-1690
    X                                            1699-1860
    XI                                           1869-2030
    XII                                          2039-2200
    XIII                                         2209-2370
    XIV                                          2379-2540
    XV                                           2549-2710
    XVI                                          2719-2880
    XVII                                         2889-3050
    XVIII                                        3059-3220
    XIX                                          3229-3390
    XX                                           3399-3603
    XXI                                          3611-3815

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (15 stycznia 2008, 10:27:49)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:44:43)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2362