Uchwała Nr 106/07

Uchwała Nr 106/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Świecie.
 
 
                                                         Na podstawie art. 67a, ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami1), [1]

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)      szkole - należy przez to rozumieć  szkołę podstawową lub gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie,
2)      dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora  szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 
§ 3. Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać:
1)      uczniowie szkoły w której znajduje się stołówka,
2)      pracownicy szkoły,
3)      inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.
§ 4. Koszt jednego posiłku ustala dyrektor szkoły na podstawie kosztu surowca użytego do przygotowania posiłku. Koszt ten określany jest jeden raz w roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego, na podstawie średniego kosztu wytworzenia obiadu w poprzedzającym roku szkolnym.
§ 5. Cena posiłku wynosi:
1)      dla uczniów jest ona równa kosztowi surowca użytego do przygotowania posiłku,
2)      dla pozostałych osób o których mowa w § 3 cena ta jest o 50% wyższa od ceny określonej w pkt.1.
§ 6. Cenę posiłku podaje do publicznej wiadomości  dyrektor szkoły poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy stołówce.
§ 7. Korzystający z posiłków wnoszą opłaty do 10 danego miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.
§ 8. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym pod warunkiem zgłoszenia swojej nieobecności  w dniu poprzedzającym posiłek.
§ 9. Godziny wydawania posiłków ustala dyrektor szkoły.
§ 10. Ze względów higienicznych zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłku w tym również rodzicom dzieci.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku   Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Jerzy Wójcik  
 

Uzasadnienie
 

Przyjęta we wrześniu 2007 r. ustawa o  zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U Nr 181, poz. 1292)  nałożyła w art.1, pkt. 14  na organ prowadzący szkoły obowiązek ustalenia w drodze uchwały zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków.  Niniejsza uchwała ustala zasady, które będą obowiązywały we wszystkich stołówkach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie.

 
1  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 , Nr 158, poz. 1103 i Nr 181, poz. 1292.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (15 stycznia 2008, 08:35:48)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:45:09)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2060