Uchwała nr 104/07

Uchwała Nr 104/07
Rady Miejskiej w Świeciu

 z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Sołectwa Gruczno.
 
                                                      Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z § 49, pkt 1, lit „c’ Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 106, poz. 1848 z dnia 8 września 2005 r.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej
         Sołectwa Gruczno, w zakresie wykorzystania środków z budżetu Gminy Świecie.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 

 Uzaasadnienie


                     Zgodnie z planem pracy w dniach od 12 i 13 listopada 2007 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową Sołectwa Gruczno, w zakresie wykorzystania środków z budżetu Gminy Świecie w zakresie zgodności realizacji gospodarki finansowej Sołectwa ze Statutem Sołectwa Gruczno oraz wydatkowanie środków wyodrębnionych przez Radę Miejską do dyspozycji Sołectwa z przeznaczeniem na transport, łączność i administrację publiczną.
 
Protokół pokontrolny dostepny jest do wglądu w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (15 stycznia 2008, 08:20:11)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:46:17)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1966