Uchwała Nr 103/07

UCHWAŁA NR 103/07
R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIU

z dnia  27 grudnia 2007r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2008.
 
Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami[1]) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami[2])
 

uchwala się, co następuje:

§ 1 Uchwala  się  budżet  Gminy  Świecie  na  rok  kalendarzowy  2008.
 
§  2 1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy w wysokości             -       79.371.576,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym
a)  dochody bieżące z tego:                                                       -          76.636.576,- zł
·      dochody z podatków i opłat lokalnych                          -          24.506.000,- zł
·      udziały w podatkach dochodowych                                          -        20.000.000,- zł
·      dotacje  celowe z tego:                                                 -          12.919.230,- zł
-    na zadania zlecone                                                               -         10.888.730,- zł
-    na zadania realizowane na podstawie porozumień             -                   3.000,- zł
-    na zadania własne bieżące                                                  -            2.027.500,- zł
·      środki z UE                                                                       -               667.901,- zł
·      subwencja ogólna                                                              -          15.533.445,- zł
b)  dochody majątkowe Gminy, w tym:                                        -            2.735.000,- zł
·   dotacje i środki otrzymane na inwestycje                            -            1.535.000,- zł
·   dochody ze sprzedaży majątku                                             -             1.150.000,- zł
·   dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania        
    wieczystego w prawo własności                                          -                  50.000,- zł
§  3 1. Ustala  się plan wydatków budżetu Gminy  w wysokości           -          79.371.576,- zł
      zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
a) wydatki bieżące:                                                                   -          67.637.576,- zł
       z tego:
·      wynagrodzenia i pochodne                                                 -           30.402.860,- zł
·      świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    -          15.242.602,- zł
·      dotacje budżetowe w tym:                                                  -             5.008.400,- zł
·      dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3.806.300,- zł
·      dotacje celowe dla podmiotów nie
              zaliczonych do sektora finansów publicznych – 1.132.100,- zł
·      wpłaty gmin – 81.000,- zł
·      wydatki na obsługę długu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9 -           700.000,- zł
·      wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń              -                300.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:                                                     -          11.734.000,- zł
·      inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         -           11.284.000,- zł
·      wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego               ­-               450.000,- zł
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
3. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 667.901,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4b.
 
§  4 Przyjmuje się wydatki majątkowe w wysokości 13.148.000,- zł w tym:
·   wydatki z budżetu Gminy                       -          11.734.000,- zł
·   wydatki z GFOŚ i GW                          -            1.414.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§  5  1. Nie planuje się deficytu budżetowego na 2008 rok.
       2. Przychody budżetu ustala się w wysokości 3.450.000,- zł, rozchody w wysokości 3.450.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 6    W Budżecie tworzy się rezerwę: w wysokości 230.000,- zł, która stanowi 0,29%       planowanych wydatków budżetowych w tym: rezerwa ogólna 200.000,- zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 30.000,- zł
 
§  7 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie
          z załącznikiem Nr 7.
 
§  8 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych w wysokości 450.000,- zł.
        2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 450.000,- zł.
 
§  9   Ustala się plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w łącznej
  wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§  10 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
Środki na początek roku   –      200.000,- zł
·         przychody                   –   1.700.000,- zł
·         wydatki                      –   1.900.000,- zł  
w tym majątkowe: 1.414.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§  11 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości
253.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§  12
Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na koniec 2008
roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
·         wartość gruntów                  –  84.211.000,- zł
·         wartość obiektów                –  70.935.000,- zł
§ 13  Załącza się prognozowaną kwotę spłaty długu oraz stan zadłużenia na koniec 2008 roku
i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§  14  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie   3.000.000,- zł;
 
 
§  15  Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań na wieloletnie zadania
inwestycyjne i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 4a i 4b.
 
§  16  Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009.
 
§  17  Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków
bieżących między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
z wyłączeniem przeniesień między działami.
 
§  18  Ustala się maksymalną wysokość  pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza
w roku budżetowym 2008 w kwocie 1.000.000,- zł.
 
§ 19  Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych          zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w kwocie  3.000.000,-zł
 
§  20  Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
 
§  21
 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 22  Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 

Przewodniczący
R a d y  M i e j s k i e j
 
Jerzy Wójcik
 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006 r., Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, Dz. U. oraz  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974 
i  Nr  173, poz. 1218
 
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U.  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, oraz Dz. U.
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz 791 i Nr 140, poz. 984.

Załączniki (594kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (15 stycznia 2008, 08:01:29)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:46:27)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1815