Uchwała Nr 102/07

Uchwała Nr 102/07
Rady Miejskiej w Świeciu
 z dnia 27 grudnia 2007 r.
 

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
 
 
                                            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami[1]) oraz art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późn. zmianami[2]),
 

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Przyjąć wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku    budżetowego 2007 oraz określić plan finansowy w podziale na działy, rozdziały z       wyodrębnieniem wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej, zgodnie z             załącznikiem Nr 1.
            2. Określić ostateczny termin realizacji wydatków o których mowa w pkt 1 zgodnie    z załącznikiem Nr 1.
 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
      2008 roku. 
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej   

Jerzy Wójcik
   

Uzasadnienie
 

Zasadą jest, że wydatki budżetowe wygasają z upływem roku budżetowego. Ustawa jednak dopuszcza ustalenie przez organ stanowiący wykazu zadań, które nie wygasają z końcem roku  wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji. Finansowanie tych zadań odbywa się ze środków przekazanych z Budżetu na subkonto z końcem roku 2007.
Wykaz takich zadań został sporządzony i stanowi załącznik Nr 1. Realizacja zadań inwestycyjnych spotyka się z wieloma problemami, poczynając od procedur przetargowych, gdzie spotykamy się z brakiem ofert, brakiem rozstrzygnięcia przetargu z powodu cen przewyższających planowane środki, poprzez problemy z wykupem gruntu i uzyskaniem pozwoleń na budowę, problemy na placu budowy, roboty dodatkowe oraz przestrzeganie zasad przy realizacji projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych  np. U.E.
Wszystkie te przyczyny są powodem opóźnień realizacji zadań. W związku z tym konieczne jest podjęcie tej uchwały, aby można było kontynuować inwestycje i mieć zabezpieczone środki finansowe na ich zakończenie lub realizację.
 
 

[1]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, Dz. U. oraz  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974  i  Nr  173, poz. 1218.
 
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U.  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, oraz Dz. U.
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz 791 i Nr 140, poz. 984.
 
Załącznik nr 1 jest do wglądu w pok. nr 24 w Urzędszie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (15 stycznia 2008, 07:55:50)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:46:38)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1850