Uchwała Nr 100/07

Uchwała Nr 100/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 listopada 2007 r.
 
w sprawie zmiany w uchwale Nr 90/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania
i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego.
 
                                                   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) , w związku z § 43 ust. 2 Statutu Gminy Świecie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2005 r. Nr 106, poz. 1848),
 
 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 90/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego treść § 5 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego” otrzymuje treść w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 90/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                 Jerzy Wójcik
 
 
                                                                       Uzasadnienie
 
Nadzór prawny Wojewody Kujawsko – Pomorskiego stwierdził, że ze względu na charakter przedmiotowej uchwały nie wymaga dla wejścia w życie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Takiej publikacji podlega tylko porozumienie, które zawarte będzie w oparciu o uchwałę o przystąpieniu do tego porozumienia. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmiany w postanowieniu § 5 uchwały w treści dotyczącej dnia jej wejścia w życie.
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 listopada 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 grudnia 2007, 10:22:47)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:47:08)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2078