Uchwała Nr 99/07

Uchwała Nr 99/07
Rady  Miejskiej   w  Świeciu
z dnia  29 listopada 2007r.
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia  podatku rolnego na obszarze Gminy Świecie .
 
                                                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.1) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami 2),
 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS-u za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. z kwoty 58,29 zł za 1q żyta, do kwoty 33,00 zł za 1 q żyta.
2. Dla gospodarstw rolnych, przestawionych na metodę ekologiczną posiadających aktualny atest, obniżyć średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS-u za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. z kwoty 58,29 zł za 1q żyta, do 4,-zł za 1 q żyta.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
                                   
  
                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                               Jerzy Wójcik
 
 
_____________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128i Nr 181, poz. 1337.
 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007r. Nr 109, poz. 747.


Uzasadnienie

            Zgodnie z przepisami cytowanymi w uchwale, podatek rolny ustalany jest na cały rok kalendarzowy i wymiaru dokonuje się raz w roku.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)      dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
2)      dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków – od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Cena żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 r. ustalona została w kwocie 58,29 zł za 1q na podstawie komunikatu Prezesa GUS - u i opublikowana w Monitorze Polskim z dnia  23 października 2007r. Nr 77, poz. 831, którą obniża się do 33,00 zł za 1q.
W wyniku tej uchwały podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego obniża się z kwoty 145,73 zł do kwoty 82,50 zł, a dla pozostałych gruntów z 1 ha fizycznego z kwoty 291,45 zł do kwoty 165,00 zł.
Stawkę podatku rolnego dla gospodarstw rolnych prowadzących uprawy metodą ekologiczną, posiadających aktualny atest obniża się do 10,00 zł z 1ha przeliczeniowego.
Propozycja obniżenia podatku rolnego o około 40 % podyktowana jest trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych, spowodowaną ubiegłoroczną suszą i długim okresem złej koniunktury dla działalności rolniczej.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 listopada 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 grudnia 2007, 10:18:59)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:47:20)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2285