Uchwała Nr 98/07

Uchwała Nr 98/07
Rady  Miejskiej  w  Świeciu
z dnia 29 listopada 2007r.
 
w sprawie opłaty od posiadania psów.
 
                                                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1) oraz art. 18a i 19 pkt. 1 lit. f ustawy  z  dnia  12 stycznia  z 1991r.  o podatkach  i  opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.  zmianami2),
 
  uchwala się, co następuje:

 § 1. 1. Określić opłatę od posiadania psa w wysokości  50,-zł.
2. Opłata od posiadania psów  płatna  jest  w  II  ratach, tj. I rata do dnia 31 marca, II rata do dnia 31 lipca lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
 
§ 2. Dla   prowadzących   hodowlę   psów   rasowych   obowiązek   opłaty  powstaje  
od 6 miesiąca życia psa.
 
§ 3. Opłatę  pobiera  się  w  wysokości  pełnej  stawki,  jeżeli  obowiązek  powstał  przed 1 lipca, natomiast połowę stawki określonej w § 1 pkt 1, jeżeli obowiązek opłaty od posiadania psów powstał po dniu 1 lipca.
 
§ 4. Pobór opłaty od posiadania psów ustala się w drodze inkasa przez sołtysów, wpłaty dokonywane w kasie Urzędu Miejskiego oraz na konto Urzędu Miejskiego Bank Millennium S.A. Świecie nr 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881.
 
  
§ 5. Inkasenci zobowiązani są do sporządzania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku wykazów mieszkańców wsi posiadających psy podlegające opłacie od posiadania psów                i bieżącego zawiadamiania Urzędu o przypadkach wejścia w posiadanie psa w ciągu roku.
 
§ 6. Uchylanie się od uiszczania opłaty od posiadania psów podlega karze z ustawy karno - skarbowej.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Świecia.
 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                               Jerzy Wójcik

_____________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128   i Nr 181, poz. 1337.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.

 
 
                                                               Uzasadnienie
 
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2008r. uchyliła przepisy regulujące podatek od posiadania psów. W zamian wprowadzona została opłata od posiadania psa i określona została maksymalna stawka jaką może wprowadzić Rada Miejska w wysokości 100,-zł.  Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjęcie przez Radę Miejską Uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie Gminy.
Na rok 2008 proponuje się przyjąć opłatę od posiadania psów w kwocie 50,-zł, co stanowi 50%  stawki wynikającej z ustawy.
Przy dokonywaniu tej opłaty właściciele psów otrzymują znaczek identyfikacyjny dla psa z oznaczeniem: Urzędu Miasta Świecie, numeru ewidencyjnego oraz roku, za który dokonano opłaty.
Przyjmując stawkę proponowaną w uchwale, planuje się dochód w budżecie na 2008r. w wysokości około 18.000,-zł, co odpowiada ilości  360 psów na terenie miasta        
i Gminy Świecie.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności,
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,
- osób  w  wieku  powyżej  65 lat  prowadzących  samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 listopada 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 grudnia 2007, 10:14:24)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:47:30)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2291