Uchwała Nr 97/07

Uchwała Nr 97/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 listopada 2007r.
  
w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2008.
 
                                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)1 w związku z art. 6 ust. 4 pkt. 1 oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874),
 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Określić liczbę  2 jako maksymalną liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu  drogowego taksówką w roku 2008.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. – będzie obowiązywać do 31 grudnia 2008 r [1].
 
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                            Jerzy Wójcik
                                          

Uzasadnienie

                   Wskazany w sentencji przepis ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (art. 6, ust. 6) wskazuje na kompetencje  Rady Miejskiej, która sprowadza się do określenia w drodze uchwały limitu na dany rok kalendarzowy nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego, liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.
            Według wydanych licencji, na terenie Gminy Świecie jeździ 36 taksówek.
Uwzględniając te realia oraz  sytuację panującą na rynku usług taksówkarskich, należy przyjąć w roku 2008 maksymalnie  2 nowe licencje.
Na rok 2005  Rada Miejska przyjęła wydanie dwóch nowych  licencji, z czego  wydano jedną, na rok 2006 przyjęto wydanie dwóch nowych licencji, wydano jedną, na 2007r. przyjęto wydanie jednej licencji – wydano jedną, jedna osoba działalność 2007r. zlikwidowała działalność w zakresie przewozu osób taksówką.
Limit ten w powiązaniu z wymogami stawianymi przez w/w ustawę daje szansę, że ilość taksówek będzie na takim samym poziomie, przy jednoczesnym wzroście jakości świadczonych usług.
 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Dz.U Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128.
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 listopada 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 grudnia 2007, 10:11:21)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:47:43)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1868