Uchwała Nr 96/07

Uchwała Nr 96/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 listopada 2007 r.
 
w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.
 
                                          Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku
z § 49, pkt 1, lit „c’ Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 106, poz. 1848 z dnia 8 września 2005 r.),
 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu w zakresie wykorzystania środków
z budżetu Gminy Świecie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2006r. przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „WDA”.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                             Jerzy Wójcik

Uzasadnienie  
 
                     Zgodnie z planem pracy w dniach od 8 października 2007 r. do 24 października 2007 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu w zakresie wykorzystania środków  z budżetu Gminy Świecie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2006 r. przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „WDA”.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 listopada 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 grudnia 2007, 10:07:10)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:47:54)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1793