Uchwała Nr 94/07

Uchwała Nr 94/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 października 2007 r.
 
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/12, 88/13 i 88/15 w miejscowości Kozłowo, Gmina Świecie.
 
                                                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami),
 
uchwala się, co następuje:


 § 1. Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/12, 88/13 i 88/15 w miejscowości Kozłowo, Gmina Świecie zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 1.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                             Jerzy Wójcik
 
 
                                                      Uzasadnienie


Obszar, który będzie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to działki o nr 88/12, 88/13 i 88/15 w obrębie geodezyjnym Kozłowo, jednostka ewidencyjna Świecie i obejmuje on obecny oraz planowany teren Wytwórni Mas Bitumiczny Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Świeciu.
Ustanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli firmie PBDiM w Świeciu Sp. z o.o. na rozbudowę zakładu na dz. nr 88/12 oraz umożliwi dalsze prowadzenie inwestycji modernizacyjnych na terenie istniejącej wytwórni.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 października 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (5 listopada 2007, 11:52:30)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:48:23)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1986