Uchwała Nr 92/07

Uchwała Nr 92/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 października 2007 r.
 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 
                                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1) oraz art. 5, 6 i 7 ust.3 ustawy  z  dnia  12 stycznia  z 1991r.  o podatkach  i  opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami2),
 
uchwala się, co następuje:


 §  1. Ustalić stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w następujących wysokościach.
1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,52 zł.
2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł.
3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności – 18,00 zł, z wyjątkiem:
     a) od 1 m2 powierzchni zajętych na produkcję i usługi budowlane – 16,45 zł;
     b) od 1 m2 powierzchni zajętych na prowadzenie usług w zakresie krawiectwa, szewstwa,                  
         kowalstwa, rymarstwa, introligatorstwa, kaletnictwa, kominiarstwa – 12,85 zł;
     c) od 1 m2 powierzchni zajętych na turystykę, wypoczynek i rekreację - 5,50 zł;
4. Od 1 m2 powierzchni  użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,68 zł.
5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych – 1,64 zł.
6. Od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży, za wyjątkiem usytuowanych w budynkach mieszkalnych – 5,26 zł.
 
_____________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,           Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102,          poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128                 i Nr 181, poz. 1337.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847


7. Od 1 m2 powierzchni użytkowej w budynkach letniskowych wzniesionych zgodnie             z pozwoleniem na budowę – 6,13 zł.
8. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych – 5,98 zł.
9. Od 1 m2 powierzchni  w budynkach wykorzystywanych na działalność publiczną związaną z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, kulturą, sportem, turystyką i rekreacją  – 1,00 zł.
10. Od budowli – 2% ich wartości.
11. Od gruntów:
      a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
           zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni;
       b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
           – 3,60 zł od 1 ha powierzchni;
       c) grunty pod garażami – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni.
       d) pozostałych – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni.
§  2. 1 Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
a)      będące w posiadaniu inwalidów I grupy oraz osób posiadających trwały
      stopień niepełnosprawności prowadzących samodzielnie gospodarstwo
      domowe i utrzymujących się wyłącznie z emerytury, renty lub zasiłku stałego
      otrzymywanego z opieki społecznej.
        b)  zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenach wiejskich.
        c)  związane z działalnością publiczną w zakresie kultury na terenach wiejskich.
        d)  zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
2. Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008r.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 9/06 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 
                                                                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej     
                                                                                                                     Jerzy  Wójcik


                                              Uzasadnienie
 
Podatek od nieruchomości jest w 100% należnością gminy i wpływy uzyskane z tego podatku stanowią corocznie około 30% planu dochodów.
Ustawa daje gminom możliwość zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem: lokalizacji, sposobu wykorzystywania, rodzaju zabudowy, stanu technicznego oraz wprowadzenie innych kryteriów.
Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości, wprowadzone zostały uchwałą w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona  jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 i uchwałą   o pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji opartej na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r.
W załączniku nr 1 przedstawia się tabelę stawek podatku od nieruchomości w roku 2007 oraz proponowane na 2008r. w układzie:
- wysokość stawki na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2007.
- wysokość stawki na podstawie Uchwały Rady Miejskiej obowiązującej w 2007r.
- wysokość stawki na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca  2007r.
   w sprawie wysokości górnych granic stawek w podatkach i opłatach lokalnych w 2008r.
  (Monitor Polski z dnia 3 sierpnia 2007r. Nr 47, poz. 557)
- wysokość stawki proponowanej w uchwale Rady Miejskiej na 2008r.
 
Załącznik Nr 1 (57kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 października 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (5 listopada 2007, 11:26:28)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:48:42)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2080