Uchwała Nr 91/07

Uchwała Nr 91/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 października 2007r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r.
o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.
 
                                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591),
 
uchwala się, co następuje:


 § 1.  W uchwale Rady Miejskiej Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia
        budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007 zmienioną:
 
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/07 z dnia 21 lutego 2007r
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 59/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 64/07 z dnia 04 czerwca 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 71/07 z dnia 28 czerwca 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 84/07 z dnia 10 września 2007r.
- Zarządzeniem Nr 152/07 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2007r.
- Zarządzeniem Nr 193/07 Burmistrza Świecia z dnia 24 kwietnia 2007r.
- Zarządzeniem Nr 226/07 Burmistrza Świecia z dnia 15 maja 2007r.
- Zarządzeniem Nr 254/07 Burmistrza Świecia z dnia 12 czerwca 2007r.
- Zarządzeniem Nr 361/07 Burmistrza Świecia z dnia 30 lipca 2007r. 
- Zarządzeniem Nr 416/07 Burmistrza Świecia z dnia 24 września 2007r.
- Zarządzeniem Nr 454/07 Burmistrza Świecia z dnia 19 października 2007r.
 
      1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.724,-zł,  plan po zmianach wynosi
          89.972.349,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  106.724,-zł  plan po zmianach wynosi
          93.660.349,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 2.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań
        inwestycyjnych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                Jerzy Wójcik
 

                                       Uzasadnienie do Uchwały
                                 Rady Miejskiej w Świeciu Nr 91/07 
                                   z dnia 25 października 2007r.


 
Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dodatkowych dochodów i korekty planu dochodów i wydatków, wynikających z bieżącej realizacji budżetu.
Wprowadza się do budżetu środki z wydatków niewygasających z końcem roku 2006                    w wysokości 272.000,-zł, w tym:
- 10.000,- zł (rozdz. 01095) z zadania budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy      SP w Terespolu
- 262.000,-zł (rozdz. 90001) z zadania budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do rzeki Wdy.
W przypadku budowy świetlicy w Terespolu w tym roku zadanie to nie będzie realizowane, ponieważ czekamy na uruchomienie programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie złożymy wniosek o dofinansowanie tego zadania.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Różanej prowadzona jest na terenach specjalnych, ponieważ nie mamy jeszcze  pozwolenia na budowę, które wydaje  Wojewoda, w związku             z tym środki te nie zostaną wykorzystane w tym roku.
Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania - remont               i urządzenie pomieszczenia  świetlicy wiejskiej w Topolinku w wysokości 85.364,-zł (rozdz. 01095) w związku z tym zwiększa się plan dochodów o tę kwotę oraz wprowadza nazwę zadania zgodną ze złożonym wnioskiem.
Ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu pozwalają zwiększyć plan                      o 70.000,-zł  i przeznaczyć te środki na realizację programów z zakresu  przeciwdziałania alkoholizmowi:
- Klub Integracji Społecznej na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 6.500,-zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3.000,- zł,
- wynagrodzenia dla wychowawców prowadzących zajęcia w  Świetlicy „Gniazdo” –              5.500,-zł
- zakup artykułów papierniczych, chemicznych oraz drobnego wyposażenia do Świetlicy – 10.000,-
- paczki na święta oraz organizacja Wigilii dla dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” – 6.000,- zł
-  na organizację wypoczynku dla dzieci ze świetlic w kolejnym roku – 39.000,-zł 
Podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dotację z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynku mieszkalnego w Terespolu. Koszt umowny całego zadania wynosi 2.029.013,77 zł, w tym z dotacji celowej 405.802,75 zł a pozostała kwota 1.623.211,02 zł stanowi środki własne gminy. W budżecie na rok 2007 zaplanowane są środki własne w wysokości 1.000.000,-zł i wprowadza się dotację w wysokości 200.000,-zł. (rozdz. 70095). Pozostała kwota 623.211,02 zł oraz dotacja w wysokości 205.802,75 zł zostanie zaplanowana  w budżecie na rok 2008.
Wprowadza się darowiznę dla gminy w wysokości 14.026,-zł (rozdz. 75023) i przeznacza tę kwotę na zakup karetki (rozdz. 85141).
W związku  z podpisaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Burmistrza Świecia aneksu do porozumienia w sprawie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przenosi się 20.000,-zł ze środków na zasiłki na doposażenie jadłodajni prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
Zmniejsza się dotację na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej o kwotę 548.330,-zł (rozdz. 92601), w tym 350.000,- zł w związku z otrzymaniem tych środków jeszcze na koniec  roku  2006 oraz 198.330,-zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W tej samej wysokości obniżony zostanie plan wydatków.
Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu umów sponsoringu na Otwarcie Hali  w wysokości 13.664,-zł (rozdz. 92601), które przeznacza się na zakup wyposażenia.
 W planie wydatków poza powyżej opisanymi zmianami, zmniejsza się o 268.000,-zł (rozdz. 60016) środki na budowę dróg w związku z uzyskanymi oszczędnościami  w wyniku przetargów, które przeznacza się wraz ze środkami z zadań niewygasających w wysokości 272.000,-zł  na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II  (rozdz. 90095). Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 5.360.000,-zł, a w uchwałach budżetowych w latach 2006-2007 na ten cel przeznaczona była łącznie kwota 4.820.000,-zł  Do zakończenia sfinansowania całego zakresu prac brakuje 540.000,-zł.
W powyższej kwocie poza pracami wynikającymi z zawartych umów z wykonawcami, zawarte są  koszty umów przyłączeniowych, prac dodatkowych związanych z podłączeniem nieruchomości nieobjętych projektem oraz modernizacji drogi powiatowej w centrum  Sulnowa. Do zakresu prac na tej drodze poza odtworzeniem jezdni, włączone zostały koszty urządzenia pieszojezdni po lewej stronie drogi i ułożenie warstwy bitumicznej na odcinku do kompleksu przemysłowego w Sulnowie.
Zwiększa się o 31.000,- zł (rozdz. 90095) środki na adaptację budynku ul. Wincentego 3 na Ośrodek Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu, zmniejszając o tę kwotę plan na niewykorzystane poręczenia (rozdz. 75704).
Ponadto w ramach środków przeznaczonych na opracowanie projektów infrastruktury technicznej poszerza się to zadanie o:
 - opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu  pn. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  dla Powiatów Świeckiego                     i Chełmińskiego”.
- opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Świecie – Bukowiec”.
 
  Załącznik Nr 1 (86kB) pdf

Załącznik Nr 2 (90kB) pdf

Załącznik Nr 3 (89kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 października 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (5 listopada 2007, 11:15:18)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:48:57)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1633