Uchwała Nr 90/07

Uchwała Nr 90/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 października 2007 r.
 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego
i chełmińskiego.
 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami),
 
 
uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do porozumienia międzygminnego z gminami:  Bukowiec, Chełmno - miasto, Chełmno – gmina, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Kijewo Królewskie, Lisewo, Lniano, Nowe, Osie, Papowo Biskupie, Pruszcz, Stolno, Świekatowo, Unisław i Warlubie  w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego.
 
§ 2. Gmina Świecie przejmuje prawa i obowiązki związane z realizacją zadania .
 
§ 3. 1. W budżecie Gminy Świecie na rok 2007 r. i na następne lata realizacji zadania określonego w postanowieniu § 1 zabezpieczyć odpowiednie środki na sfinansowanie całego zadania. 
 
2. Udział finansowy pozostałych gmin porozumienia międzygminnego określony zostanie w oddzielnych umowach zawartych z każdą z gmin, w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców .
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
 
   
                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                             Jerzy Wójcik
 
                                               Uzasadnienie
 
            Zawarcie porozumienia między gminami Powiatów Świeckiego i Chełmińskiego wynika z konieczności wspólnego rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gminach. Zgodnie z zapisami art. 16a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251] do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy m.in. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010” [M.P. z 2006 r. Nr 90 poz. 946] podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów (zzo) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki.
Założenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego wskazują miejsca, gdzie powinny powstać międzygminne kompleksy unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zakłada się, że na terenie województwa powstanie 11 takich kompleksów, a na ich centra wybrano miejsca, gdzie zlokalizowane są składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, spełniające wszystkie wymogi formalno – prawne. Jednym z nich jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oparty o składowisko odpadów w Osnowie oraz składowisko odpadów w Sulnówku.
Możliwości dofinansowania budowy kompleksu unieszkodliwiania odpadów ze środków UE w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013” lub Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” uzależnione będą od zawiązania porozumienia z gminami, którego celem będzie kompleksowa wspólna gospodarka odpadami komunalnymi. Porozumienie jest pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w celu kształtowania systemu gospodarki odpadami zgodnego z obowiązującymi przepisami. Jest równocześnie konsekwencją wspólnych ustaleń dokonanych w ramach konsultacji z gminami w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z UE na wybudowanie kompleksu unieszkodliwiania odpadów.
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 października 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (5 listopada 2007, 11:01:34)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:49:09)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2352