Uchwała nr 89/07

Uchwała Nr 89/07
R a d y M i e j s k i e j w Świeciu
z dnia 25 października 2007 r.
 
 
w sprawie przystąpienia Gminy Świecie do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. „GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO”, oraz udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Kliczykowskiej do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania pn. „GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO”.
 
               Na podstawie art. 10 ust 1 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427),


uchwala się, co następuje:


 § 1 Gmina Świecie deklaruje przystąpić do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa
       Działania pn. „GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO” jako członek zwyczajny
       Stowarzyszenia.
 
§ 2  Przedstawicielem Gminy ustanowić Panią Edytę Kliczykowską.
 
§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                            Jerzy Wójcik
 
                                                                        Uzasadnienie
 
Gmina Świecie w kwietniu 2007 zainicjowała spotkanie w sprawie utworzenia Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu świeckiego, zwaną w dalszej treści jako „LGD”. W rezultacie spotkania zawarto w dniu 9 maja 2007 roku porozumienie w sprawie utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego pomiędzy następującymi partnerami: Gminą Świecie, Jeżewo, Drzycim, Bukowiec, Nowe, Warlubie, Dragacz oraz Powiatem Świeckiem i Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości".
Na mocy tego porozumienia Stowarzyszeniu powierzono funkcję koordynatora działań zmierzających do powołania grupy. Przeprowadzonych zostało szereg spotkań w gminach, przeprowadzono kampanię informacyjną w prasie oraz uzyskano dofinansowanie na ten proces ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Torunia i gmin partnerskich.
Aktualnie trwają pracę przygotowawcze do Zebrania założycielskiego LGD, które zaplanowano na 7 listopada 2007r.
Lokalna Grupa Działania będzie miało formę prawną Stowarzyszenia powołanego w oparciu o dwie ustawy: Prawo Stowarzyszeń oraz ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, która to określa formę LGD i stanowi, że członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia LGD może być jednostka samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym niezbędne są uchwały rad gmin o przystąpieniu do LGD, które będą załączone do dokumentów zgłoszeniowych do Krajowego Rejestru Sądowego. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 października 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (5 listopada 2007, 10:10:05)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:49:26)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2305