Uchwała Nr 88/07

Uchwała Nr 88/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 października 2007 r.
 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Świeciu.
 
                                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami),
 
uchwala się, co następuje:


 
§ 1  Dokonać wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2008 – 2011
        spośród osób wymienionych na liście stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały.
 
§ 2 Dokonać wybory ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Świeciu na
        kadencję 2008 – 2011 spośród osób wymienionych na liście stanowiącej Załącznik
        Nr 2 do Uchwały.
 
§ 3   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
 
                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                             Jerzy Wójcik 
 
 
                                                                         Uzasadnienie
 
Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych - określił liczbę 35 ławników potrzebną Sądowi Rejonowemu  w Świeciu na nową kadencję 2008 – 2011. Rada w głosowaniu tajnym dokonała wyboru 22  ławników do Sądu Rejonowego,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 13 ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego zgodnie z załącznikiem  Nr 2.    

Załącznik Nr 1 (22kB) word

Załącznik Nr 2 (21kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 października 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (5 listopada 2007, 10:03:37)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:49:40)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1922