Uchwała Nr 86/07

Uchwała Nr 86/07
Rady Miejskiej w Świecie
z dnia 10 września 2007 r.


w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)1 w związku z art. 30 ust.1
i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami )2 na wniosek Burmistrza Świecia,


uchwala się, co następuje :


§ 1. Tworzy się następujące dodatkowe obwody głosowania dla wyborców przebywających
w dniu wyborów w szpitalach i zakładach pomocy społecznej :

Obwód głosowania nr 17,Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18,
Obwód głosowania nr 18, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Nowy Szpital sp. z o.o.” w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126,
Obwód głosowania nr 19, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Florencja II” w Świeciu, ul. Św. Wincentego 1,
Obwód głosowania nr 20, Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo w Świeciu, ul. Średnia 10. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Świecie.


 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik


 
1 Zmiany wymienionej ustawy zosyały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327).
2 Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766).


Uzasadnienie


 Zgodnie z zapisem ustaw, Rada Miejska w Świeciu, na wniosek Burmistrza Świecia tworzy obwody głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać, co najmniej 50 wyborców.
Burmistrz Świecia wnioskuje o utworzenie obwodów głosowania przedstawionych
w projekcie uchwały. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej:
 Nr 17 - będzie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,
ul. Sądowa 18, dla obwodowej komisji wyborczej
Nr 18 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Nowy Szpital” w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126, dla obwodowej komisji wyborczej
Nr 19 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Florencja II” w Świeciu, ul. Św. Wincentego 1, a dla obwodowej komisji wyborczej
Nr 20 - Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo w Świeciu, ul. Średnia 10.
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (10 września 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 października 2007, 12:30:02)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:50:00)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2103