Uchwała Nr 84/07

Uchwała Nr 84/2007
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 10 września 2007r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07
z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.

 
         

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591).
 
 
uchwala się co następuje:
 
§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007 zmienioną:
 
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/07 z dnia 21 lutego 2007r
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 59/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 64/07 z dnia 04 czerwca 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 71/07 z dnia 28 czerwca 2007r.
- Zarządzeniem Nr 152/07 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2007r.
- Zarządzeniem Nr 193/07 Burmistrza Świecia z dnia 24 kwietnia 2007r.
- Zarządzeniem Nr 226/07 Burmistrza Świecia z dnia 15 maja 2007r.
- Zarządzeniem Nr 254/07 Burmistrza Świecia z dnia 12 czerwca 2007r.
- Zarządzeniem Nr 361/07 Burmistrza Świecia z dnia 30 lipca 2007r.
 
      1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 412.579,-zł,  plan po zmianach wynosi
          89.016.925,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  412.579,-zł  plan po zmianach wynosi
          92.704.925,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań
       inwestycyjnych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały oraz
       w załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej - podział środków wyodrębnionych do
       dyspozycji sołectw na 2007r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 
 
                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                              R a d y M i e j s k i e j
 
                                                                                                       Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 84/07 Rady Miejskiej
z dnia 10 września 2007r.


 Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz z bieżącej realizacji budżetu.
Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji dla naszej Gminy o:
- 267.069,-zł (rozdz. 85295) – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 87.700,-zł (rozdz. 85415) – na udzielenie uczniom potrzebującym pomocy materialnej   o charakterze edukacyjnym,
-  17.381,-zł (rozdz. 85415) – na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach  I- III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
-  33.909,-zł (rozdz. 85415) – na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Z Ministerstwa  Edukacji Narodowej otrzymaliśmy kwotę 1.620,-zł (rozdz. 85495) w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce z przeznaczeniem na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich z SP Nr 7.
Ponadto do planu dochodu wprowadza się darowiznę dla Gminy w kwocie 4.900,-zł   (rozdz. 75023) otrzymaną od spółki Mondi na zakup 2 zestawów komputerowych.
Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do budżetu po stronie dochodów   i wydatków na cele wskazane w decyzjach.
Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian  wynikających z bieżącej analizy budżetu.
Przenosi się 10.000,-zł (rozdz. 75095) ze środków przeznaczonych na pomoc i nagrody, zwiększając o tę kwotę wydatki na ochronę zabytków (rozdz. 92120). Środki te mają zostać przeznaczone na dofinansowanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym budynku pobernardyńskim należącym do Parafii NPNMP. Budynek ten zaadoptowany jest   do prowadzenia zajęć edukacyjnych nowo powstającej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia.
W ramach środków sołeckich, na wniosek sołtysa Sartowic, przenosi się kwotę 700,-zł, ze środków przeznaczonych na działalność  świetlicy wiejskiej (rozdz. 75095), na bieżące utrzymanie dróg (rozdz. 60095).
Po przeprowadzonych konkursach w ramach środków z przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz. 85154), przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych kwalifikuje się wydatki w odpowiednie paragrafy.
W Opiece Społecznej w ramach doposażenia punktów wydawania posiłków kwotę 26.049,-zł (rozdz. 85295) przeznacza się na zakupy inwestycyjne (ponieważ koszt urządzeń przekracza  3.500,-zł).
W ramach środków w Oświacie przenosi się kwotę 38.500,-zł (rozdz. 80101 i 80104)   na zabezpieczenie wkładu własnego na program edukacyjny dla dzieci (rozdz. 85415).
W ramach środków Opieki Społecznej zwiększa się zaplanowaną kwotę na dożywianie podopiecznych w jadłodajniach o 10.000,-zł (rozdz. 85295) zmniejszają o tą kwotę środki na inne zadania z zakresu pomocy społecznej.
W związku z awarią zbiornika ciepłej wody w ramach zakupów inwestycyjnych w SP Nr 5  zmienia się przeznaczenie kwoty 5.500,-zł  planowanej na zakup zmywarki, na zakup nowego zbiornika niezbędnego w szkole.
Zespół Parków Krajobrazowych złożył wniosek o zmianę przeznaczenia dotacji przyznanej na wymianę filarów przy podcieniu zabytkowej Chaty w Chrystkowie w wysokości 7.000,-zł w związku z brakiem wystarczających środków. Koszt realizacji  tego zadania według wyceny wynosi ponad  40.000,-zł.
Przyznaną dotację Stowarzyszenie chciałoby wykorzystać na zakup i montaż 3-4 kamer  z oprzyrządowaniem w celu monitoringu zabytkowego obiektu przed pożarem.
 

Załącznik 1 (80kB) pdf

Załącznik 2 (90kB) pdf

Załącznik 3 (83kB) word

Załącznik 4 (88kB) word
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (10 września 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 października 2007, 12:22:29)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:50:16)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1841