Uchwała Nr 85/07

Uchwała Nr 85/07

Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 10 września 2007 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie przyjętym uchwałą nr 205/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2000 r.
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu.
2.      Podstawę prawną niniejszego planu stanowi uchwała nr 32/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zajmowanego oraz przyległego do zakładu Mondi. orzystąpieniuz.rzeką Wdą.adbrzeżna oraz teren "
 
§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:
1)  rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1;
2)  rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.
 
§ 3.1.     Uchwała ustanawia obowiązujące na obszarze objętym planem przepisy prawa miejscowego, dotyczące przeznaczenia terenów, sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy oraz kształtuje sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
2.   Oprócz przepisów niniejszej uchwały na obszarze objętym planem mają zastosowanie obowiązujące przepisy.
 
§ 4.      Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) obowiązujących przepisach – należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy (np. Prawo budowlane, ustawa o lasach, transporcie kolejowym, Prawo energetyczne) i rozporządzenia (np. o warunkach, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych);
3)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, której treścią jest tekst planu;
4)  planie – należy przez to rozumieć tekst i rysunek planu o którym mowa w § 1 uchwały;
5)  rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu sporządzoną na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej, stanowiącą załącznik do uchwały;
6) terenie obiektów produkcyjnych – należy przez to rozumieć również obiekty składowe, magazynowe;
7) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
 
§ 5. Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 12) stawki procentowe, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
 
§ 6.      Do każdego z wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenów mają zastosowanie jednocześnie ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe.
 
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
 
§ 7. Przeznaczenie terenów:
Ustala się następujące przeznaczenie obszaru objętego planem:
1)   teren obiektów produkcyjnych (w tym przemysłowych) - oznaczone symbolem P;
2) teren zabudowy usługowej – oznaczone symbolem U;
3) teren zabudowy usługowej w zakresie zamieszkania zbiorowego – oznaczone symbolem UZZ;
4) teren sportu i rekreacji – oznaczone symbolem US;
5) teren składowiska odpadów – oznaczone symbolem NO;
6)   teren zieleni urządzonej – oznaczone symbolem ZP;
7) teren zieleni leśnej – oznaczone symbolem ZL;
8) teren zieleni nieurządzonej – oznaczone symbolem ZNU;
9) teren zieleni izolacyjnej – oznaczone symbolem ZI;
10) tereny komunikacji:
     a) droga główna – oznaczone symbolem KDG,
     b) droga lokalna – oznaczone symbolem KDL,
     c) droga dojazdowa wewnętrzna – oznaczone symbolem KDDW,
d) miejsca postojowe (parkingi) – oznaczone symbolem KP,
     e) bocznica kolejowa – oznaczone symbolem KKB.
 
§ 8.      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustalenia szczegółowe.
 
§ 9.      Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obszar objęty planem nie podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
2. Możliwość realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Oddziaływanie na obszarze objętym planem musi być zgodne z wymaganiami ochrony środowiska.
4. Uciążliwość wynikająca z działalności kotła fluidalnego, elektrociepłowni wraz ze składowiskiem odpadów paleniskowych nie może przekraczać wielkości określonych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony środowiska, a w procesach technologicznych obowiązuje zastosowanie środków technicznych, skutecznie chroniących środowisko i zdrowie ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem.
5. Zieleń należy lokalizować w szczególności wokół budynków, placów manewrowych, wzdłuż chodników. Wskazana jest nawierzchnia trawiasta z krzewami.
6. Powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować zielenią o zróżnicowaniu gatunkowym odpowiadającym istniejącym warunkom siedliskowym i pełnionej funkcji (np. izolacyjnej).
 
§ 10.    Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, burmistrza.
 
§ 11.    Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.
 
§ 12.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: ustalenia szczegółowe.
 
§ 13.    Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy.
 
§ 14.    Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1. Można dokonywać scaleń i podziałów nieruchomości na działki bez ograniczeń.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasad zagospodarowania nie poprowadzone po granicach geodezyjnych, na etapie podziałów geodezyjnych, mogą ulec przesunięciu na odległość maksymalnie 3 m, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dokładny przebieg linii rozgraniczającej między terenami 4 ZL i 5 P/U zostanie ustalony na etapie wyłączenia gruntów leśnych z użytkowania leśnego.
 
§ 15. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1. Wzdłuż linii kolejowej relacji Świecie – Terespol Pomorski oraz wzdłuż bocznicy kolejowej w pasie terenu o szerokości 10 m od granicy obszaru kolejowego oraz 20 m od skrajnego toru kolejowego wprowadza się zakaz zabudowy.
2. Dopuszcza się obsadzenie ww terenu trawą, a w pasie od 15 do 20 m licząc od osi skrajnego toru kolejowego, również krzewami i/lub drzewami, chyba że wyniknie potrzeba realizacji miejsc postojowych.
3. Dopuszcza się zbliżenie do toru kolejowego pod warunkiem uzyskania odstępstwa od warunków usytuowania budynków i budowli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wzdłuż linii wysokiego napięcia 110 kV wprowadza się orientacyjną strefę ograniczonego użytkowania po 12 m od osi linii w obie strony; dopuszcza się możliwość zmniejszenia tej strefy w stosunku do nowo wznoszonych budynków usługowych i produkcyjnych po uprzednim uzgodnieniu z właściwym gestorem sieci elektroenergetycznej.
5. Wszelkie działania inwestycyjne wzdłuż ww linii należy uzgadniać z gestorem sieci elektroenergetycznej.
6. Wzdłuż linii najwyższych napięć 220kV w pasie o szerokości po 25 m (w obie strony) od osi linii tworzy się pas technologiczny, gdzie wprowadza się zakaz zabudowy mieszkaniowej.
7. Wszelkie inwestycje w pasie technologicznym wymagają uzgodnienia z gestorem sieci.
8. Dopuszcza się przesunięcie lub skablowanie linii.
9. Wzdłuż linii elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) 15 kV w pasie o szerokości maksymalnie 10 m obowiązują ograniczenia w możliwości lokalizacji budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych, które należy uzgadniać z właściwym gestorem sieci elektroenergetycznej.
10. Należy zagwarantować gestorowi sieci dostęp do istniejących linii średniego napięcia w celu ich obsługi i konserwacji.
 
§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
1. Układ zewnętrzny dróg dla terenu objętego planem tworzą:
1)  droga wojewódzka (ul. Tucholska) poprzez drogę dojazdową do zakładu;
2) droga powiatowa (ul. Bydgoska);
3) droga gminna (teren 21 KDL).
2. Układ komunikacji wewnętrznej na obszarze objętym planem tworzą drogi wewnętrzne, a także ciągi pieszo-jezdne nie wydzielone na rysunku planu, budowane w zależności od potrzeb.
3. W przypadku ciągów pieszo-jezdnych nie wydzielonych na rysunku planu powinny mieć one minimum 6 m szerokości w liniach rozgraniczających.
4. Tereny dróg w liniach rozgraniczających są przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu rowerowego oraz do lokalizacji infrastruktury technicznej i zieleni.
5. Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych.
6. Dostępność komunikacyjna poprzez istniejące i planowane zjazdy, za zgodą zarządcy drogi.
 
§ 17.    Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1.      Infrastrukturę techniczną należy lokalizować w pierwszej kolejności w terenach ogólnodostępnych, a w przypadku braku takiej możliwości lub w razie potrzeby w innych terenach.
2.      Ustalenia szczegółowe.
 
§ 18.    Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.
 
§ 19. Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: ustalenia rozdziału 3.
 
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
 
§ 20. Ustalenia dla terenu 1 NO
1.  Przeznaczenie terenu: teren składowiska odpadów, w szczególności paleniskowych (żużlu i popiołu).
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie określa się.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
     1) ustalenia ogólne;
     2) po zakończeniu eksploatacji składowiska, teren należy zrekultywować.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
    1) istniejące składowisko przeznacza się do dalszej eksploatacji;
    2) wskaźników intensywności zabudowy, jak i gabarytów obiektów nie określa się.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz realizacji obiektów nie związanych z funkcją terenu.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
    1) ustalenia ogólne;
    2) do transportu odpadów należy korzystać z istniejącej drogi dojazdowej wewnętrznej (teren 17 KDDW) łączącej zakład Mondi ze składowiskiem oraz innych dróg przebiegających poza terenem planu;
    3) możliwość realizacji infrastruktury technicznej.
7. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
§ 21. Ustalenia dla terenów 2 ZL, 3 ZL, 4 ZL, 14 ZL
1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni leśnej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie określa się.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
    1) dopuszcza się budynki i inne obiekty budowlane związane wyłącznie z gospodarką leśną;
    2) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
    3) wskaźników intensywności zabudowy, jak im gabarytów obiektów nie określa się.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) ustalenia ogólne;
2) zakaz realizacji obiektów nie związanych z funkcją terenu.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
     1) ustalenia ogólne;
     2) dostępność komunikacyjna poprzez drogi leśne, drogi wewnętrzne do ulicy Tucholskiej lub Bydgoskiej;
3) możliwość realizacji infrastruktury technicznej.
6. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
§ 22. Ustalenia dla terenu 5 P/U
1.  Przeznaczenie terenu:
     1) teren obiektów produkcyjnych (w tym przemysłowych) i zabudowy usługowej;
     2) powyższe przeznaczenie terenu może wystąpić łącznie, jak i osobno.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie określa się.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)  istniejące obiekty budowlane do zachowania z możliwością rozbudowy, nadbudowy i innych działań inwestycyjnych;
2)  istniejące i nowe obiekty budowlane:
a) wysokość – nieograniczona,
b) kształty dachów: nieograniczone;
 3) kształty obiektów nieograniczone;
 4) jeżeli wysokość obiektu budowlanego będzie przekraczała 100 m należy stosować przepisy dotyczące sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych;
5)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie określa się;
6)  wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – nie określa się.
  4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1)   w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia wody poprzez zakładową sieć wodociągową,
b) sieć należy uzbroić w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe
w ilości określonej przez obowiązujące przepisy;
2)   w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a) zasilanie obiektów z istniejącej abonenckiej stacji WN/SN „Celuloza” poprzez istniejącą linię 110 kV relacji Bydgoszcz Jasiniec – Świecie i po dostosowaniu stacji i pola liniowego 110 kV do zwiększonego poboru mocy,
b) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektować i wykonać z zachowaniem przepisów dotyczących obrony cywilnej;
3) w zakresie odprowadzenia ścieków technologicznych i sanitarnych ustala się: odprowadzenie ścieków do zakładowej sieci kanalizacyjnej, a następnie poprzez zakładową oczyszczalnię ścieków do rzeki Wisły;
4) w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych ustala się: odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej, a następnie poprzez podczyszczalnię wód opadowych do rzeki Wisły;
5)   w zakresie obsługi odpadami stałymi ustala się:
a) segregowanie odpadów stałych,
b) zagospodarowywanie odpadów przez wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenie;
6)   w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
zaopatrzenie w ciepło z elektrociepłowni znajdującej się na terenie zakładu;
7)   w zakresie telekomunikacji ustala się:
 a) podłączenie do telefonii stacjonarnej lub innej na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
 b) dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych telefonii komórkowej;
5. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 30% wzrostu wartości nieruchomości.
 
§ 23. Ustalenia dla terenu 6 P/U
1. Przeznaczenie terenu:
     1) teren obiektów produkcyjnych (w tym przemysłowych) i zabudowy usługowej;
 
     2) powyższe przeznaczenie terenu może wystąpić łącznie, jak i osobno.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie określa się.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)  istniejące obiekty budowlane (w tym m.in. elektrociepłownia z kotłem fluidalnym, Główny Punkt Zasilania) do zachowania z możliwością rozbudowy, nadbudowy i innych działań inwestycyjnych;
2) w kotle fluidalnym dopuszcza się do spalania oprócz naturalnych odpadów drewnianych (kora, trociny) i węgla, także pozostałe nie niebezpieczne odpady poprodukcyjne z zakładu papierniczego:
     a) mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury,
     b) odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzących z mechanicznej separacji,
     c) szlamy z biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych,
     d) i inne;
3) na terenie zakładu wydziela się miejsce na składowanie biopaliw (naturalne odpady drewniane – kora i trociny) oraz pozostałych nie niebezpiecznych odpadów produkcyjnych; wymagane zabezpieczenie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
4)  istniejące i nowe obiekty budowlane:
a) wysokość – nieograniczona,
b) kształty dachów: nieograniczone;
 5) kształty obiektów nieograniczone;
 6) jeżeli wysokość obiektu budowlanego będzie przekraczała 100 m należy stosować przepisy dotyczące sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych;
 7)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie określa się;
8)  wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – nie określa się.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1)   w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia wody poprzez zakładową sieć wodociągową,
b) sieć należy uzbroić w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe
w ilości określonej przez obowiązujące przepisy;
2)   w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a) zasilanie obiektów z istniejącej abonenckiej stacji WN/SN „Celuloza”,
b) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektować i wykonać z zachowaniem przepisów dotyczących obrony cywilnej;
3)   w zakresie odprowadzenia ścieków technologicznych i sanitarnych ustala się: odprowadzenie ścieków do zakładowej sieci kanalizacyjnej, a następnie poprzez zakładową oczyszczalnię ścieków do rzeki Wisły;
4) w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych ustala się: odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej, a następnie poprzez podczyszczalnię wód opadowych do rzeki Wisły;
5) w zakresie obsługi odpadami stałymi ustala się:
a) segregowanie odpadów stałych,
b) zagospodarowywanie odpadów przez wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenie;
6)   w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
zaopatrzenie w ciepło z elektrociepłowni znajdującej się na terenie zakładu,
7) w zakresie telekomunikacji ustala się:
a) podłączenie do telefonii stacjonarnej lub innej na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
b) dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych telefonii komórkowej.
5. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 30% wzrostu wartości nieruchomości.
 
§ 24. Ustalenia dla terenu 7 ZP
1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej,
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie określa się.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
    1) ustalenia ogólne;
    2) należy utrzymywać i kształtować trwałą pokrywę roślinną w postaci zakrzewień, zadrzewień.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: możliwość realizacji ścieżek pieszo-rowerowych i obiektów małej architektury.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
     1) ustalenia ogólne;
     2) zakaz zabudowy;
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: możliwość realizacji infrastruktury technicznej.
7. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
§ 25. Ustalenia dla terenu 8 UZZ/US
1.  Przeznaczenie terenu:
     1) teren:
         a) zabudowy usługowej w zakresie zamieszkania zbiorowego (hotel),
         b) sportu i rekreacji (basen pływacki) itp.;
     2) powyższe przeznaczenie może wystąpić łącznie, jak i osobno;
3) w ramach przeznaczenia należy przewidzieć miejsca postojowe, garaże i inne obiekty niezbędne do funkcjonowania przeznaczenia terenu.
2.   Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie określa się.
3.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
1)  istniejąca zabudowa do zachowania z możliwością rozbudowy, nadbudowy i innych działań inwestycyjnych;
2) istniejące i nowe budynki:
    a) wysokość budynków do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 10 m, z wyjątkiem garaży, które powinny być parterowe,
    b) kształt dachu: dwu lub czterospadowy o kącie nachylenia do 450;
 3)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksimum 50%;
 4)  wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki minimum 30%.
4.  Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się.
  5.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu  infrastruktury technicznej:
1)   w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a)   zaopatrzenie w wodę z komunalnej lub zakładowej sieci wodociągowej,
b)   sieć należy uzbroić w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe
w ilości określonej przez właściwe przepisy;
2)   w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a)   zasilanie obiektów z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
b) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektować i wykonać z zachowaniem przepisów dotyczących obrony cywilnej;
3)   w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych ustala się  odprowadzenie ścieków do komunalnej lub zakładowej sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni ścieków;
4)   w zakresie obsługi odpadami stałymi ustala się:
a) segregowanie odpadów stałych,
b) wywóz odpadów na urządzone komunalne składowisko odpadów;
5)   w zakresie zaopatrzenia w ciepło: nie ustala się;
6)   w zakresie telekomunikacji ustala się:
a)  podłączenie do telefonii stacjonarnej lub innej na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
 b) wprowadza się zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;
6. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 30% wzrostu wartości nieruchomości.
 
§ 26. Ustalenia dla terenu 9 ZI/KP
1. Przeznaczenie terenu:
     1) teren zieleni izolacyjnej i miejsc postojowych (parkingów);
     2) powyższe przeznaczenie może wystąpić:
         a) łącznie albo
         b) tylko jako zieleń izolacyjna.
2.   Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie określa się.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: w razie potrzeby zorganizowania nowych miejsc postojowych, wzdłuż ogrodzenia należy pozostawić pas zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10 m.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz zabudowy kubaturowej.
5.   Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: możliwość realizacji infrastruktury technicznej.
6. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
§ 27.  Ustalenia dla terenów 10 P/U, 11 P/U, 12 P/U
1.  Przeznaczenie terenów:
     1) tereny obiektów produkcyjnych i zabudowy usługowej;
     2) powyższe przeznaczenie terenu może wystąpić łącznie, jak i osobno.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie określa się.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) istniejąca zabudowa do zachowania z możliwością rozbudowy, nadbudowy i innych działań inwestycyjnych;
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej;
3)  istniejące i nowe budynki:
    a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych pełnych lub do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 10 m;
     b) kształt dachu: nieograniczony;
 4) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
5)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksimum 70%;
6)  wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki minimum 10%;
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ustalenia ogólne.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
1)  obsługa komunikacyjna z terenów 20 KDG, 21 KDL, 22 KDDW oraz ciągów pieszo-jezdnych zgodnie z ustaleniami ogólnymi;
 2) należy zapewnić minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1)   w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z komunalnej lub zakładowej sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci,
b) sieć należy uzbroić w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe
w ilości określonej przez obowiązujące przepisy,
c) teren 12 P/U należy uzbroić w nową sieć wodociągową,
d) przy budowie nowej sieci wodociągowej należy uwzględnić podłączenie już istniejących odbiorców,
e) istniejącą w terenach 10 P/U, 11 P/U, 12 P/U sieć wodociągową Ø 100 należy odciąć po wybudowaniu nowej sieci wodociągowej;
2)   w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a) zasilanie obiektów zlokalizowanych na terenie oznaczonym symbolem 10 P/U z istniejącej abonenckiej stacji transformatorowej „Wytwórnia Brykietów”, zlokalizowanej na terenie,
b) zasilanie obiektów zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 11 P/U i 12 P/U ustala się wariantowo w zależności od ich sposobu zagospodarowania:
-        w przypadku podziału terenów oznaczonych symbolami 11 P/U i 12 P/U na działki i zagospodarowanie ich przez kilku inwestorów należy przebudować stację transformatorową słupową „Wielki Konopat 04”, zlokalizowaną na terenie 12 P/U, na stację w gabarycie 400 kVA z lokalizacją jej w terenie ogólnodostępnym, z dojazdem do drogi publicznej,
-        w przypadku zagospodarowania terenu 11 P/U przez jednego inwestora, oraz terenu 12 P/U również przez jednego inwestora, należy wybudować stacje transformatorowe abonenckie, zlokalizowane na działkach tych inwestorów lub abonenckie linie kablowe niskiego napięcia ze stacji „Wielki Konopat 04”,
-        zasilanie stacji transformatorowych z istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia, przebiegającej przez teren,
c) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektować i wykonać z zachowaniem przepisów obrony cywilnej;
3)   w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych ustala się: odprowadzenie ścieków do komunalnej lub zakładowej sieci kanalizacyjnej;
4)   w zakresie obsługi odpadami stałymi stosuje się obowiązujące przepisy, a zwłaszcza ustalenia ustawy o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
5)   w zakresie telekomunikacji ustala się:
a) podłączenie do telefonii stacjonarnej lub innej na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
 b) dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych telefonii komórkowej;
7. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 30% wzrostu wartości nieruchomości.
 
§ 28. Ustalenia dla terenów 13 ZNU, 15 ZNU
1. Przeznaczenie terenów: tereny zieleni nieurządzonej wzdłuż cieku wodnego.
2.   Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie określa się.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustalenia ogólne;
2) należy utrzymywać i kształtować trwałą pokrywę roślinną w postaci zakrzewień, zadrzewień.
4.   Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: należy przewidzieć pas zieleni o szerokości 5-6 m.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz zabudowy.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: należy zapewnić nieograniczony dostęp do cieku.
7. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
§ 29. Ustalenia dla terenu 16 KKB
1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji – bocznica kolejowa.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie określa się.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) istniejąca bocznica kolejowa wraz z istniejącymi obiektami budowlanymi do zachowania z możliwością rozbudowy, nadbudowy i innych działań inwestycyjnych;
    2) wskaźników intensywności zabudowy, jak i gabarytów obiektów nie określa się.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz realizacji budynków i innych obiektów nie związanych z funkcją terenu.
5.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
     1) ustalenia ogólne;
     2) istniejąca infrastruktura techniczna do zachowania;
     3) istniejące w terenie ciągi pieszo-jezdne do zachowania.
6. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
§ 30. Ustalenia dla terenu 17 KDDW
1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji - droga dojazdowa wewnętrzna.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1) istniejący pas drogowy do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy i innych działań inwestycyjnych;
2) droga dojazdowa wewnętrzna może wystąpić jako:
          a) ciąg pieszo-jezdny,
          b) jezdnia z co najmniej jednostronnym chodnikiem
     o szerokości minimum 8 m w liniach rozgraniczających.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
     1) ustalenia ogólne;
     2) wody deszczowe należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, a następnie poprzez podczyszczalnię wód opadowych do rzeki Wisły.
5. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
§ 31. Ustalenia dla terenu 18 KDDW
1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji – droga dojazdowa wewnętrzna.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
     1) istniejący pas drogowy do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy i innych działań inwestycyjnych;
 
     2) droga dojazdowa wewnętrzna może wystąpić jako:
a) ciąg pieszo-jezdny,
b) jezdnia z co najmniej jednostronnym chodnikiem
    o szerokości minimum 8 m w liniach rozgraniczających.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
     1) ustalenia ogólne;
2) wody deszczowe należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających lokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w obowiązujących przepisach.
5. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
§ 32. Ustalenia dla terenów 19 KDDW, 22 KDDW
1. Przeznaczenie terenów: tereny komunikacji - drogi dojazdowe wewnętrzne.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) istniejące pasy drogowe do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy i innych działań inwestycyjnych;
2) droga dojazdowa wewnętrzna może wystąpić jako:
          a) ciąg pieszo-jezdny,
          b) jezdnia z co najmniej jednostronnym chodnikiem
     o szerokości minimum 8 m w liniach rozgraniczających;
3) w terenie 19 KDDW wyznacza się również miejsca postojowe;
4) dopuszcza się inne elementy zagospodarowania terenu niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania terenów komunikacji.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
     1) ustalenia ogólne;
     2) wody deszczowe należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających lokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w obowiązujących przepisach.
5. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
§ 33. Ustalenia dla terenu 20 KDG
1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji - droga główna (ulica Bydgoska);
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) istniejący pas drogowy do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy i innych działań inwestycyjnych;
2) pas drogowy - minimum 20 m szerokości w liniach rozgraniczających;
3)  chodniki w zależności od potrzeb;
4)  dostępność ograniczona, dopuszcza się zjazdy istniejące, a zjazdy nowe w ograniczonym zakresie, za zgodą zarządcy drogi;
 5) dopuszcza się inne elementy zagospodarowania terenu niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania terenów komunikacji.
 
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
    1) ustalenia ogólne;
    2) wody deszczowe należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających lokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w obowiązujących przepisach.
5. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
§ 34. Ustalenia dla terenu 21 KDL
1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji - droga lokalna;
2.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) istniejący pas drogowy do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy i innych działań inwestycyjnych;
2)  pas drogowy - minimum 15 m szerokości w liniach rozgraniczających;
3)  chodniki w zależności od potrzeb.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
    1) ustalenia ogólne;
    2) wody deszczowe należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających lokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w obowiązujących przepisach.
5. Stawka procentowa o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.
 
Rozdział 4
Przepisy końcowe
 
§ 35.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 36. Traci moc uchwała nr 121/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68 i 105/69 w Świeciu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 175, poz. 2855).
 
§ 37.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dnia od daty jej ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                    Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do wglądu w pok. nr 24 Urzędu Miejskiego.

Załącznik 2 (21kB) word

Załącznik 3 (36kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (10 września 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (17 września 2007, 11:18:58)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:50:27)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2366