Uchwała Nr 82/07

Uchwała Nr 82/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 sierpnia 2007 r.     
 
w sprawie przyjęcia kryteriów oceny wniosków do budżetu i wieloletniego planu inwestycyjnego dotyczących zadań inwestycyjnych  o wartości przekraczającej 500.000,-zł.
 
                                   Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się kryteria oceny wniosków złożonych do budżetu i wieloletniego planu inwestycyjnego, które są zgodne ze Strategią Gminy i przekraczają wartość 500.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2.  Oceny wniosków zgodnie z kryteriami dokonywać będzie 7 osobowa Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Świecia.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Załącznik 1 (46kB) word
 
                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                                                    Jerzy Wójcik
 
                                                               Uzasadnienie
 
Trwają prace nad przygotowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Świecie na lata 2007-2013, w którym ujęte zostaną zadania inwestycyjne w Gminie.
Ponadto każdego roku na zadania inwestycyjne przewidziane są w budżecie określone środki finansowe wynikające z możliwości uzyskanych dochodów. Proponowane kryteria oceny wniosków mają służyć do tego, aby z wszystkich zadań inwestycyjnych zgłaszanych do realizacji w budżecie  i  WPI, wybrać te najbardziej potrzebne, które mają największy wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całej Gminy.
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 września 2007, 12:33:19)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:58:51)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2073