Uchwała Nr 81/07

Uchwała Nr 81/07
R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 30 sierpnia 2007r.
 
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
           
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. a) Burmistrz w terminie do 20 września wydaje zarządzenie o założeniach do projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wydatkowaniu środków budżetowych (procentowe wskaźniki wzrostu dochodów, wydatków bieżących, wynagrodzeń i wydatków majątkowych).
b)  Powyższe zarządzenie zostanie opublikowane na tablicach ogłoszeń i w lokalnej prasie.
c)   Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy otrzymują założenia do projektu budżetu do 25 września. 
2.      a) Radni, rady sołeckie i mieszkańcy Gminy oraz osoby prawne i podmioty gospodarcze z terenu Gminy mogą składać wnioski do projektu budżetu do Skarbnika Gminy w terminie do 30 września. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
b)  Wnioski o wartości przekraczającej 500.000,-zł oceniane będą według kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie kryteriów oceny wniosków do budżetu dotyczących zadań inwestycyjnych o wartości przekraczającej 500.000,-zł
c)  Odpowiedzi na złożone wnioski o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku z podaniem przyczyny następują  w okresie 60 dni od dnia uchwalenia Budżetu Gminy.
3.      Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, wydziałów Urzędu, opracowują               i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 12 października plany rzeczowe zadań oraz wstępne projekty planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków na zadania bieżące i majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej.
 
§ 2.  Skarbnik  Gminy,  w  oparciu  o  przedłożone  materiały  i  wnioski,  a  także obliczone  kwoty  dochodów  własnych, subwencji i dotacji na realizację  zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dokonuje analizy otrzymanych wstępnych planów finansowych, wprowadza korekty w porozumieniu                     z kierownikami wydziałów UM i jednostek organizacyjnych oraz opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu na następny rok.
 
§ 3.  Burmistrz  na  podstawie  materiałów, opracowanych  przez  Skarbnika  Gminy                przygotowuje projekt budżetu.
 
§ 4.  Projekt budżetu zawiera następujące elementy.
1.      Prognozowane dochody z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie z klasyfikacją budżetową.
2.      Wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, oraz  z wyodrębnieniem: wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych  od wynagrodzeń, dotacji oraz wydatków majątkowych.
3.      Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
4.      Dotacje z budżetu Gminy:
-    przedmiotowe,
-    podmiotowe,
-    na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5.      Prognozę wysokości długu i planowaną spłatę zobowiązań.
6.      Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych i pokrycie deficytu budżetowego lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej.
7.      Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów na rok bazowy i lata następne.
8.      Zestawienie  przychodów  i  wydatków  jednostek  organizacyjnych    
z wyszczególnieniem dotacji i wpłat do budżetu.
9.      Zestawienie zadań majątkowych.
10.  Zestawienie wydatków z wieloletniego programu inwestycyjnego przypadających  w danym roku budżetowym.
11.  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy   pomocowych.
12.  Część opisową z omówieniem ważniejszych źródeł dochodów i planowanych  wydatków na  realizację zadań bieżących i majątkowych.
13.  Informację o stanie mienia komunalnego.
14.  Wyodrębnione plany finansowe sołectw.
15.  Wnioski do budżetu, o których mowa w § 1 pkt 2 i niezrealizowane wnioski
 z  poprzedniego roku.
16.  Plan finansowy przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17.  Plany rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
18.  Upoważnienia dla Burmistrza Świecia wynikające z ustawy o finansach publicznych   i samorządzie gminnym.
 
§ 5. 1. Projekt budżetu oraz informacje o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej do 15 listopada na ręce Przewodniczącego Rady.
2.      Równocześnie Burmistrz przesyła projekt budżetu do Regionalnej Izby           Obrachunkowej w Bydgoszczy i podaje projekt do publicznej wiadomości.
 
§ 6. 1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przekazuje  niezwłocznie  projekt  budżetu  do zaopiniowania stałym komisjom  Rady Miejskiej.
2.   Komisje Rady Miejskiej zapoznają się z  projektem budżetu i przedstawiają pisemną opinię do projektu oraz propozycję ewentualnych zmian w dochodach i wydatkach do 7 grudnia.
3.  W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania źródła jego pokrycia.
 
§ 7.  1. Opinie Komisji  i  propozycje  ewentualnych  zmian  do  projektu  budżetu przekazywane są przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Burmistrzowi   do 10 grudnia.
2. Radni Rady Miejskiej mogą zgłaszać indywidualne poprawki i propozycje zmian w terminie do 10 grudnia.
3. Burmistrz może dokonać autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej na podstawie wniosków komisji oraz informacji mających wpływ na wielkość dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych po terminie przekazania projektu uchwały, które przedstawia Radzie Miejskiej na piśmie przed posiedzeniem, na której uchwalany jest budżet.
 
§ 8.  Rada  Miejska  podejmuje  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  budżetu  Gminy                          do 30 grudnia.
 
§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 10.  Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 307/05 z 25 sierpnia 2005r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
§ 11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej                      
                                                                                                         Jerzy Wójcik
 
                                                   U z a s a d n i e n i e
 
Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, wynika z art. 53 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Niniejsza uchwała wprowadza nowe wymagania w tym zakresie, wynikające ze zmienionej ustawy o finansach publicznych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 września 2007, 12:28:38)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:59:00)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1894