Uchwała Nr 80/07

Uchwała Nr 80/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu.
 
                                              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89),


uchwala się, co następuje:


§ 1. Pozytywnie opiniuje projekt Uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu.


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej   

                                                                                                                            Jerzy Wójcik
                           
                                                             Uzasadnienie
 
Zarząd Powiatu Świeckiego zwrócił się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Świeciu, która skraca termin likwidacji SPZOZ z 31 grudnia 2008 r. na 31 grudnia 2007 r.
Powodem skrócenia terminu jest to, że Szpitalowi pozostało już niewiele spraw do zrealizowania, aby zakończyć proces likwidacji Szpitala. W związku z tym utrzymywanie dłuższego terminu likwidacji do 31 grudnia 2008 r. jest ekonomicznie nieuzasadnione.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 września 2007, 12:25:45)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:59:12)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1990