Uchwała Nr 79/07

Uchwała Nr 79/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Świeciu przy
ul. Parkowej na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie.
 
 
                            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami),
 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
        nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Świeciu
        przy ul. Parkowej stanowiącej targowisko miejskie zapisanej w księdze wieczystej
        KW Nr 50203 jako działka nr 1370/9 o pow. 0,1312 ha na rzecz mienia
        komunalnego Gminy Świecie.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                   Jerzy Wójcik       
 
 
                                                                        Uzasadnienie
 
            Aktem Notarialnym z dnia 30 maja 2007 r. Rep. A nr 8677/2007 Gmina Świecie nabyła prawo użytkowania wieczystego działki nr 1370/9 o pow. 0,1312 ha położonej
w Świeciu przy ulicy Parkowej. Na przedmiotowej działce gmina wybudowała targowisko miejskie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym prowadzenie targowisk jest zadaniem własnym gminy. Uzasadnionym jest aby w/w działka była własnością gminy.  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 września 2007, 12:22:32)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:59:20)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1956