Uchwała Nr 78/07

Uchwała Nr 78/07
Rady  Miejskiej  w  Świeciu
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 
                                        Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 163 § 2 ustawy 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami),
 
uchwala się, co następuje:


 § 1. Powołać zespół do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach
       na ławników, w następującym składzie:
 
1)  Pan Leszek Żurek,
2)  Pan Jerzy Wójcik,
3)  Pan Piotr Grajewski,
4)  Pani Sylwia Papkiewicz,
5)  Pan Józef Pawłowski.
 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                  Jerzy Wójcik
                                                                                                       
 
 
                                                                            U z a s a d n i e n i e
 
                     Zgodnie z art. 163 wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym  upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska winna powołać zespół, który przedstawia na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 września 2007, 12:19:48)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:00:44)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1980