Uchwała Nr 77/07

Uchwała Nr 77/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Świeciu.
 
                                             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89),

                                         uchwala się, co następuje:
 
§ 1.   Powołuje się Radę Społeczną Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu w następującym
składzie osobowym:
 

Pan Waldemar Fura  -  Przewodniczący Rady Społecznej,
...................................................... Przedstawiciel Wojewody Kujawsko–Pomorskiego,
Pani Helena Ratka - Fejtko,
Pani Mirosława Pietryka,
Pan Adam Cieślak,
Pani Gabriela Chmiel.  


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                  Jerzy Wójcik  
 
 
                                                                       Uzasadnienie
 
             W związku z wyznaczeniem przez Burmistrza Świecia Pana Waldemara Furę na przewodniczącego Rady Społecznej Miejsko – Gminnej Przychodni oraz w związku z wyznaczeniem  przez  Wojewodę  Kujawsko – Pomorskiego swojego  przedstawiciela  w tej Radzie,  oraz z wyborem przez Radę Miejską w Świeciu  pozostałych  członków,  zgodnie  z art. 45 ust. 8 ustawy o zakładach  opieki zdrowotnej Rada Miejska powołuje Radę Społeczną Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 września 2007, 12:16:53)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:00:58)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1921