Uchwała Nr 76/07

Uchwała Nr 76/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Miejsko - Gminnej Przychodni
w Świeciu.
 

                                            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) , w związku z art. 45 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89),
 
uchwala się, co następuje :


 
§ 1. Wybiera się  następujących  przedstawicieli Gminy Świecie do Rady Społecznej
          Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu:
 

Pani Helena Ratka - Fejtko,
Pani Mirosława Pietryka,
Pan Adam Cieślak,
Pani Gabriela Chmiel.  


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej                    
                                                                                                                           Jerzy Wójcik
 
  
                                                                      Uzasadnienie
 
            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, w skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez organ gminy, wchodzą jako członkowie przedstawiciele wybrani przez radę gminy. W związku z upływem kadencji Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu, zachodzi konieczność dokonania wyboru przedstawicieli gminy do składu Rady Społecznej działającej przy tej Przychodni.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 września 2007, 12:13:26)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:01:08)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1907