Uchwała Nr 75/07

Uchwała Nr 75/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.


                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)[1] oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)[2],


                                           uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Dotacje z budżetu Gminy Świecie udzielane będą na szkoły i placówki znajdujące    się w rejestrze szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny
           niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Świecie.
       2. Dotacji udziela się na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, w tym
            specjalnych, niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych gimnazjów, a także szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu
            terytorialnego organ, działających na terenie Gminy Świecie.


§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę / placówkę.
        2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien być przedstawiony organowi właściwemu
             do udzielania dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok  
              udzielenia dotacji.
  3. Wniosek powinien zawierać:
1)      Nazwę i adres organu prowadzącego szkołę / placówkę;
2)      Imię, nazwisko oraz tytuł prawny osoby reprezentującej organ prowadzący;
3)      Nazwę i adres szkoły / placówki;
4)      Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub – w przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ – numer zezwolenia na prowadzenie publicznej szkoły / placówki;
5)      Nazwę i numer konta bankowego, na które powinna być przekazywana dotacja;
6)      Planowaną liczbę uczniów  z podziałem na lata szkolne.
Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub
     prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, termin złożenia wniosku, o
     którym mowa w ust. 2, może być przedłużony, nie później jednak niż do okresu 6
     miesięcy przed rozpoczęciem działalności szkoły / placówki.
5. Organ prowadzący, mający zamiar rozpocząć działalność prowadzenia szkoły /
      placówki niepublicznej w roku następnym i znajdujący się w trakcie zakładania
      placówki, zamiast wniosku, o którym mowa w ust. 1-3, może złożyć informację o
      planowanej liczbie uczniów, nie później jednak niż do dnia 30 września roku
      poprzedzającego rok udzielenia dotacji.


§ 3. 1. Do 5 dnia każdego miesiąca organ prowadzący szkołę / placówkę oświatową składa
            w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu informację o faktycznej liczbie uczniów
            według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja oraz
            miesięczne rozliczenie otrzymanej dotacji w układzie narastającym według wzoru
            stanowiącego załącznik nr 2.
        2. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia
             danego miesiąca po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów.
        3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę / placówkę we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 uchwały, lub w przypadku zmiany rachunku, stosownym piśmie organu prowadzącego,
             informującym o zmianie nazwy / numeru konta bankowego.
        4. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpis do rejestru szkół i placówek publicznych,
            do czasu jego aktualizacji.


§ 4. 1. Podstawą obliczenia dotacji na jednego ucznia jest dla szkół, w których uczeń spełnia obowiązek szkolny, tj. szkoły podstawowej, gimnazjum, - informacja o sposobie
           wyliczenia oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Świecie na dany rok.
       2. Do czasu określenia dotacji na dany rok budżetowy, dotacja będzie udzielana  
            w wysokości ponoszonej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły / placówki
            w poprzednim roku budżetowym.
       3. Za okres wymieniony w pkt 2 dokonane zostanie wyrównanie udzielonej dotacji.


§ 5. 1. Niepublicznym przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym przy szkole 
            podstawowej przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75 %
            ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
            publicznych danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminy Świecie w
            przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie  mniejszej niż przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
            przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
            Świecie.
      2. Niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom przysługuje na każdego ucznia
           dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i
            rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
           Świecie.


§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę / placówkę oświatową sporządza roczne rozliczenie
            wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informację o
            kwocie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje
            wydatków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
       2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu do Ośrodka Oświaty i
            Wychowania w Świeciu do dnia 20 stycznia następnego roku, lub w przypadku gdy
            szkoła / placówka kończy działalność, w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej
            części dotacji.
        3. W przypadku nadpłacenia dotacji, dotacja w wysokości nadpłaconej podlega zwrotowi na konto Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu w terminie 14 dni od
            poinformowania organu prowadzącego o wysokości nadpłaconej dotacji.
 
§ 7. 1. Upoważnieni pracownicy Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu mogą
            dokonywać kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w
            informacjach, o których mowa w § 3 pkt. 1, na podstawie udostępnianej przez organ
            prowadzący dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji.
        2. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacje były pobrane nienależnie
             lub w nadmiernej wysokości, nadmiernie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z
             odsetkami jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia doręczenia
             informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany
             sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości.
 
§ 8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
         Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                          Jerzy Wójcik  
 
  
                                                                      Uzasadnienie


Zgodnie z zapisem w art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego powinna określić tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanej na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.
Ustawodawca nie określił jednoznacznie wysokości dotacji, jaką jednostka samorządu terytorialnego powinna przekazać na prowadzenie danego typu i rodzaju szkoły / placówki. Określenie tej wysokości należy do kompetencji organu udzielającego dotację. 
Uchwała określa także, kiedy dotacja będzie przekazana na konto placówki i w jakich przypadkach może być wstrzymana. Ustawa o systemie oświaty obliguje również jednostkę samorządu terytorialnego do ustalenia sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
Konieczne jest także określenie, kto i w jakim zakresie może kontrolować placówkę. 
 
 
 
 


[1] Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327
[2] Dz.U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1161, Dz. U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2781, Dz.U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Dz.U. z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Dz.U. z 2005 r. Nr 122 poz. 1020, Dz.U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz.U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1400, Dz.U. z 2005 r. Nr 94 poz. 788, Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Dz.U. z 2006 r. Nr 208 poz. 1532, Dz.U. z  2006 r. Nr 227 poz. 1658, Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Dz. U. z 2007 r. Nr 80 poz.542

Załącznik 1 (59kB) word

Załącznik 2 (47kB) word

Załącznik 3 (33kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 września 2007, 12:04:50)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:01:19)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2218