Uchwała Nr 73/07

Uchwała Nr 73/07
Rady Miejskiej w Świeciu
 z dnia 30 lipca 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Topolinek”.

 
                                             Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 2
pkt 2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 284 poz. 2846),
 
                                             uchwala się, co następuje:
 
§ 1 Zatwierdzić „Plan rozwoju miejscowości Topolinek”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
            
                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                                             Rady Miejskiej
 
                                                                                                                              Jerzy Wójcik
 
 
 
                                                    UZASADNIENIE  
Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” służy mobilizacji lokalnych społeczności i pobudzaniu aktywności do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swojej miejscowości. Wyrażenie woli współdziałania lokalnej społeczności w celu zainicjowania przedsięwzięć inwestycyjnych w miejscowości Topolinek odbyło się w formie podjęcia uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Topolinek w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Plan rozwoju miejscowości Topolinek”. Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć określonych w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wymaga zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Topolinek” przez Radę Miejską w Świeciu. Uchwała stanowić będzie jeden z niezbędnych załączników do wniosku, jak również pozwoli lokalnej społeczności uzyskać aprobatę i motywację dalszego współdziałania w celu dalszego rozwoju funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych swojej miejscowości.  
 

Załącznik 1 (229kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 lipca 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (10 sierpnia 2007, 12:24:43)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:01:39)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2322