Uchwała Nr 51/07

Uchwała Nr  51/07
R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia  29 marca 2007 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej.
 
         Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U z 1994r. Nr 123, poz. 600 z późn.zmianami) i art.18
ust.2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001r Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.24 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r.Nr 261, poz.2603 z późn.zm.)
 
uchwala się, co następuje:


§ 1 1.Wyraża się zgodę na  ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Świecie – 64,6795 ha Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa – 30,9400 ha i Skarbu Państwa – użytkownik wieczysty Mondi Packaging Paper Świecie S.A . z siedzibą w Świeciu - 0,2484 ha, położonych w gminie Świecie, obejmujących działki o numerach ewidencyjnych:


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      
                                                                                          Przewodniczący
                                                                                     R a d y    M i e j s k i e j
       
                                                                                           Jerzy Wójcik

Załącznik (177kB) word                                          
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 marca 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 lipca 2007, 13:20:07)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:07:00)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1971