Uchwała Nr 71/07

Uchwała Nr 71/2007
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 czerwca 2007r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07
z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591).
 
 
uchwala się co następuje:


 
§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007 zmienioną:
 
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/07 z dnia 21 lutego 2007r
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 59/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 64/07 z dnia 04 czerwca 2007r.
- Zarządzeniem Nr 152/07 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2007r.
- Zarządzeniem Nr 193/07 Burmistrza Świecia z dnia 24 kwietnia 2007r.
- Zarządzeniem Nr 226/07 Burmistrza Świecia z dnia 15 maja 2007r.
- Zarządzeniem Nr 254/07 Burmistrza Świecia z dnia 12 czerwca 2007r.
 
 
§ 2  W uchwale Rady Miejskiej Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007:
      1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.933.641,-zł,  plan po zmianach wynosi
          88.604.346,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  1.933.641-zł,  plan po zmianach wynosi
          92.292.346,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań
       inwestycyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 
 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                R a d y M i e j s k ie j
 
                                                                                                     Jerzy Wójcik
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 71/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 czerwca 2007r.


 
Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z rozliczenia zwrotu podatku VAT z tytułu budowy hali widowiskowo-sportowej za lata poprzednie oraz zabezpieczenia kosztów robót dodatkowych dotyczących Hali.
Otrzymaliśmy dofinansowanie 15.070,- zł (rozdz. 60016) z FOGR-u na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziki (Morsk).
Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.528.000,- zł  (rozdz. 92695) z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe. W roku bieżącym w wydatkach ujmowana będzie kwota netto kosztu realizacji tej inwestycji.
Ponadto zwiększa się plan o kwotę 2.988,- zł (rozdz. 75416) z tytułu wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za uszkodzenia w kolizji samochodu Straży Miejskiej. Środki te przeznacza się na remont uszkodzonego samochodu.
Kwotę 387.623,- zł (rozdz. 90001), dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, przenosi się z wydatków niewygasających z końcem 2006 roku do dochodów tegorocznych w celu zakwalifikowania tego zadania  w odpowiednim paragrafie. Jest to kwota, którą otrzymamy ze środków unijnych  w tym roku.
Na zabezpieczenie pełnej kwoty w planie wydatków wraz z przewidzianymi robotami dodatkowymi na budowę hali widowiskowo-sportowej  zwiększa się wydatki o kwotę odzyskanego VAT-u w wysokości 1.528.000,- zł  (rozdz. 92601) oraz przenosi się kwotę 250.000 (rozdz. 92601), ze środków zabezpieczonych na poręczenia  i  gwarancje udzielone przez Gminę  (rozdz. 75704).
Przygotowywany jest trzeci aneks na budowę Hali, zwiększający koszt  o ok. 370.000,- zł. Na powyższą kwotę składają się nowe elementy oraz roboty budowlane pominięte w kosztorysach, których wykonanie jest niezbędne do użytkowania obiektu.
Nowe elementy, których wykonanie poprawi funkcjonalność obiektu to:
-  dodatkowa instalacja oświetleniowa, umożliwiająca przeprowadzanie transmisji telewizyjnych – 150.000,- zł.
- dodatkowe prace w szatniach, łazienkach, pokojach odnowy biologicznej przeznaczonych dla K.S. POLPAK – 17.000,- zł
-    urządzenie drogi pożarowej po likwidacji piętrowego parkingu – ok. 40.000,- zł. 
Elementy budowlane i instalacyjne nie uwzględnione w kosztorysach w oparciu, o które sporządzana była specyfikacja przetargowa to:
-  budowa ścian oporowych, schodów do wyjścia ewakuacyjnego i pomieszczenia pod schodami – 125.000,- zł;
-  obudowa szybu windy osobowej – ok. 20.000,- zł ;
-  ukształtowanie skarp i obniżenie parkingu – 25.000,- zł;
-  zwiększenie średnicy kanalizacji deszczowej – 15.000,- zł
- wykonanie  zabudów  kanałów  wentylacyjnych, kanału wylotowego powietrza, parapetów i otworów  w pylonie – 38.250,- zł
-  wykonanie podłogi antystatycznej w pomieszczeniu monitoringu – 15.500,- zł
Obecnie rezygnujemy z budowy parkingu przy ul. Kraszewskiego w związku ze zmianą trasy ul. Aleja Jana Pawła II, co powoduje obniżenie kosztów prac dodatkowych o 75.000,- zł
Pozostała kwota w zwiększonym planie wydatków na budowę Hali  przeznaczona będzie na zakup dodatkowego wyposażenia, które wykorzystywane będzie do jej funkcjonowania, np. podest itp.
Przewidywany termin oddania do użytkowania hali widowiskowo-sportowej jest wcześniejszy od planowanego, w związku z tym należy zabezpieczyć środki na jej utrzymanie do końca bieżącego roku w wysokości 100.000,- zł (rozdz. 92601). Kwotę tę przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818).
Ponadto w planie wydatków (rozdz. 85412) w ramach środków przeznaczonych na organizację kolonii i obozów dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, co wynika z zakwalifikowania wydatków po przeprowadzonych konkursach.

Załączniki (110kB) plik
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 czerwca 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 lipca 2007, 12:55:16)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:01:58)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2026