Uchwała Nr 70/07

Uchwała Nr 70/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 czerwca  2007 r.
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 63/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
 
                Na podstawie przepisu art. 10 ust. 2 w związku z przepisem art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami ),
 
uchwala się co następuje:


§ 1.1  W uchwale Nr 63/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 czerwca 2007 zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy wprowadza się zmianę w postanowieniu  § 3.
2.  W postanowieniu § 3 treść w brzmieniu „Uchwała wchodzi w życie dniem ogłoszenia Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego” skreśla się zastępując ją nową treścią w brzmieniu „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
3.  Pozostałe postanowienia uchwały Nr 63/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 czerwca 2007 pozostają bez zmian.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                        Przewodniczący
                                                                                        Rady  Miejskiej
 
                                                                                          Jerzy Wójcik
  


Uzasadnienie


 Po wysłaniu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  uchwały  Nr 63/07 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 4 czerwca 2007 w sprawie zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, organ nadzoru wniósł zastrzeżenia do postanowienia  § 3 uchwały określającej termin wejścia w życie. Po przeprowadzeniu  ponownej analizy zasadnym stało  się uznanie zastrzeżeń zgłoszonych przez organ nadzoru . Uchwała podlegałaby ogłoszeniu dopiero po zarejestrowaniu zmian w Statucie . Wobec tego ,że przyjęcie przez Radę Miejską w Świeciu jest tylko jednym etapów zmierzających do zarejestrowania koniecznym stało się dokonanie zamian w postanowieniach  uchwały Nr 63/07 , polegającej na   wprowadzeniu nowej treści  w postanowieniu  § 3 w brzmieniu zgodnej z przedłożonym projektem.
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 czerwca 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 lipca 2007, 12:50:54)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:02:07)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2288