Uchwała nr 69/07

Uchwała Nr 69/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 4 czerwca 2007r.
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006r. Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Świeciu.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami)

uchwala, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2006r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu obejmujące:
1)  bilans na dzień 31.12.2006r.
2)  rachunek zysków i strat za 2006r.
3)  informację dodatkową
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
 
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 69/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 4 czerwca 2007 r.

  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r. Ośrodka Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Świeciu.
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Natomiast zgodnie z art. 3 punkt 10 ustawy, organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego  jednostki. Ponieważ z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym nie wynika kompetencja  dla Burmistrza Świecia  w tym zakresie, organem właściwym pozostaje Rada Miejska.
 
Załączniki dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Świeciu w pok. nr 24.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (4 czerwca 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (12 czerwca 2007, 11:24:07)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:02:17)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2068