Uchwała nr 68/07

Uchwała Nr 68/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 4 czerwca 2007r.
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami)
 

uchwala, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się  sprawozdanie  finansowe za  2006r.  samodzielnego  publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejsko-Gminnej  Przychodni w Świeciu obejmujące:
1)  bilans na dzień 31.12.2006r.
2)  rachunek zysków i strat za 2006r.
3)  informację dodatkową
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§  2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
 
§  3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 


 Uzasadnienie do Uchwały Nr 68/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 4 czerwca 2007 r.

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy  od dnia bilansowego.
Natomiast zgodnie z art. 3 punkt 10 ustawy, organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego  jednostki. Ponieważ z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym nie wynika kompetencja  dla Burmistrza Świecia  w tym zakresie, organem właściwym pozostaje Rada Miejska.
Przeto na zasadzie przepisu art. 61. ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.  Nr 14, poz. 89) w związku z przepisem art. 53         ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje sam o podziale zysku lub pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy, który nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli dalsze jego istnienie uzasadnione jest zadaniami, do realizacji których został utworzony.
 
 
Załączniki dostępne są do wglądu W Urzędzie Miejskim w Świeciu w pok. nr 24.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (4 czerwca 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (12 czerwca 2007, 11:20:27)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:02:26)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2041