Uchwała nr 66/07

Uchwała Nr 66/07
Rady Miejskiej w Świeciu

 z dnia 4 czerwca 2007 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
 
                                                      Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z § 87 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 106, poz. 1848 z dnia 8 września 2005 r.), 
 

uchwala się, co następuje:

§1.  Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w zakresie:
1)      zgodności działań Miejskiej Biblioteki Publicznej ze statutem, zwłaszcza, co do zakresu prowadzonej przez nią działalności i sposobu pozyskiwania środków finansowych;
2)        realizacji rocznego planu finansowego za 2006 r.;
3)        prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy;
4)        terminowości regulowanych zobowiązań (z tytułu podatków, składek, wynagrodzeń, honorariów, dostaw, usług);
5)        prawidłowości gospodarowania majątkiem przydzielonym przez Gminę,
 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                         Przewodniczący
                                                                                          Rady Miejskiej
 
                                                                                           Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE  


                      Zgodnie z planem pracy w dniach od 07 maja 2007 r. do 16 maja 2007 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w zakresie:
1)      zgodności działań Miejskiej Biblioteki Publicznej ze statutem, zwłaszcza, co do zakresu prowadzonej przez nią działalności i sposobu pozyskiwania środków finansowych;
2)        realizacji rocznego planu finansowego za 2006 r.;
3)        prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy;
4)        terminowości regulowanych zobowiązań (z tytułu podatków, składek, wynagrodzeń, honorariów, dostaw, usług);
5)        prawidłowości gospodarowania majątkiem przydzielonym przez Gminę.
 
Załącznik (9kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (4 czerwca 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (12 czerwca 2007, 11:11:24)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:02:45)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2078