Uchwała nr 65/07

Uchwała Nr 65/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 4 czerwca 2007 r.
 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Świecie.
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1] oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami)[2],

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące nowe działania inwestycyjne na terenie gminy. Zwolnienie z podatku obejmuje tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem handlu detalicznego.
 
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na okres:
 
a)     5 lat - jeśli wartość kosztów inwestycji przekracza 2 mln euro,
b)     6 lat - jeśli wartość kosztów inwestycji przekracza 4 mln euro,
c)     7 lat - jeśli wartość kosztów inwestycji przekracza 7 mln euro,
d)     8 lat - jeśli wartość kosztów inwestycji przekracza 10 mln euro,
e)     9 lat - jeśli wartość kosztów inwestycji przekracza 15 mln euro,
f) 10 lat - jeśli wartość kosztów inwestycji przekracza 30 mln euro.
 
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona po spełnieniu następujących warunków:
 
a)      Przedsiębiorca dokona na terenie gminy inwestycji związanej z:
 
1)      utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
2)      rozbudową istniejącego zakładu;
3)      nabyciem przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.
 
b)      Udział własny przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowanych związanych
z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%,
c)      Działalność gospodarcza związana z daną inwestycją, będzie prowadzona
co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, inwestycja będzie utrzymana przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia w regionie,
w którym udzielana jest pomoc. W przypadku przedsiębiorców uznawanych na podstawie odrębnych przepisów za małych i średnich wymienione okresy skraca się do 3 lat.
 
 5. W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1, przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty inwestycji:
 
a)     koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak:
 
                                                            1)      cena nabycia gruntów,
                                                            2)      nakłady na budowle i budynki,
                                                            3)      nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w:
-         maszyny i urządzenia,
-         narzędzia, przyrządy i aparaturę,
-         wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
-         infrastrukturę techniczną,
 
b)     koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne, takie jak uzyskanie patentów, zakup licencji oraz nieopatentowanego know-how - w wysokości nie większej niż 50% kosztów inwestycji w środki trwałe w przypadku dużych przedsiębiorców oraz bez ograniczeń dla przedsiębiorców małych i średnich. W przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne, wartości te powinny być:
 
                                                            1)      wykorzystywane wyłącznie przez zakład otrzymujący pomoc regionalną,
                                                            2)      nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
                                                            3)      ujęte w aktywach firmy oraz pozostawione w zakładzie będącym beneficjentem pomocy regionalnej przez co najmniej 5 lat,
                                                            4)      powinny podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
c)     w przypadku przedsiębiorstw innych niż małe i średnie zakupione w ramach inwestycji środki trwałe muszą być nowe;
d)      cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz cenę nabycia wartości  niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694,         z późn. zm.).
e)      w przypadku nabycia przedsiębiorstwa pod uwagę bierze się wyłącznie koszty nabycia aktywów od stron trzecich o ile transakcja odbyła się na warunkach rynkowych, jeśli udzielono pomocy publicznej na składniki nabywanego przedsiębiorstwa, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
 
6. Przez przedsiębiorców małych i średnich należy rozumieć podmioty spełniające warunki definicji małego i średniego przedsiębiorcy, o której mowa w załączniku Nr I rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r., str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64).
 
7. W sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.
 
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące nowe inwestycje, pod warunkiem utworzenia, nie później niż w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji, nowych miejsc pracy z nią związanych. Zwolnienie z podatku obejmuje tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem handlu detalicznego.
 
2. Zwolnienie przysługuje na okres:
 
a)     5 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy,
b)     6 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 75 miejsc pracy,
c)     7 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 250 miejsc pracy,
d)     8 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 500 miejsc pracy,
e)     9 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 750 miejsc pracy,
f) 10 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 1000 i więcej miejsc pracy.
 
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dokonaniem inwestycji. Równocześnie od liczby nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji należy odjąć liczbę zlikwidowanych miejsc pracy w tym samym okresie czasu.
 
4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.
 
5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 uchwały stanowi pomoc regionalną na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 
6. Pomoc, o której mowa w ust. 5, może być udzielona po spełnieniu następujących warunków:
 
a)     udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%;
b)     nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, a w przypadku przedsiębiorstw uznawanych za małe
i średnie przez okres 3 lat;
c)     maksymalną intensywność pomocy reguluje § 4.
 
7. W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 jako koszt projektu inwestycyjnego ustala się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, na które składają się koszty płacy brutto pracowników powiększone o inne obowiązkowe płatności związane
z zatrudnianiem pracowników.
 
§ 3. 1. Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana z zachowaniem warunków rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 29). Zwolnienia,             o których mowa w § 1-2, są pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu stanowiącego WE, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
 
2. We wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt a) przedsiębiorca określa czy będzie korzystać ze zwolnienia opisanego w § 1, czy zwolnienia opisanego w § 2. Powyższych rodzajów pomocy nie stosuje się łącznie.
 
3. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z każdą inną pomocą państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu oraz z każdą inną pomocą finansowaną ze środków wspólnotowych lub krajowych udzielaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.
 
§ 4. 1. Maksymalna intensywność pomocy wynosi:
 
a)      w przypadku przedsiębiorców uznawanych za małych - 70% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, oraz 50% w przypadku małych przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu;
b)      w przypadku przedsiębiorców uznawanych za średnich – 60% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, oraz 50% w przypadku średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu;
c)      w przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni - 50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.
 
2. Maksymalną wartość pomocy dla podmiotów otrzymujących pomoc na realizację dużych projektów inwestycyjnych ustala się na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, zgodnie ze wzorem:
 
I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C)
 
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 
I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – intensywność pomocy regionalnej (50%),
B – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro, nieprzekraczająca równowartości 100 mln euro,
C - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczająca równowartość 100 mln euro.
 
3. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro:
 
a)     która została podjęta w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców oraz
b)     środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny.
 
4. W przypadku gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby 75 % wartości maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 mln euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.
 
§ 5. 1. Warunkiem skorzystania z jednego ze zwolnień, o których mowa w § 1 i 2 jest przedłożenie przez przedsiębiorcę:
 
a)     wniosku o przyznanie pomocy publicznej przed rozpoczęciem realizacji inwestycji;
b)     w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do objęcia zwolnieniem.
 
§ 6. 1. Na początku każdego roku podatkowego podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:
 
a)     wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych lub poziomu zatrudnienia
(w zależności od deklaracji złożonej zgodnie z §6 ust. 1 pkt b) )
b)     kosztów zatrudnienia pracowników (jeśli zadeklarowano korzystanie z pomocy w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy),
c)     wielkości pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu oraz każdej innej pomocy finansowej ze środków wspólnotowych lub krajowych udzielanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.
 
2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 
3. Podatnik, o którym mowa ust. 2, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca,
w którym przedsiębiorca przestał spełniać warunki niezbędne dla uzyskania zwolnienia.
 
4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 2, traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 
5. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy (Burmistrz Świecia) co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskani zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
 
6. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5, są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.
 
§ 7. 1. Program obowiązuje do 31 grudnia 2008 r.
 
2. Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z podatku od nieruchomości, spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu gminy, w zależności od liczby przedsiębiorców, którzy będą realizować inwestycje i tworzyć miejsca pracy. Całkowity budżet programu wyniesie do 100 mln PLN.
 
3. Program nie przewiduje udzielania pomocy:
 
a)     na pokrycie bieżących kosztów działalności ani pomocy w sektorach budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, żeglugi morskiej, rybołówstwa i akwakultury, na pomoc eksportową oraz pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów krajowych względem towarów importowanych, zgodnie z katalogiem określonym w art. 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) Nr  1628/2006
b)     na inwestycje odtworzeniowe - reinwestycje (pkt 34 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013 (Dz. Urz. WE C 54, 04.03.2006 r.),
c)     przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
  
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 9. Traci moc uchwała Nr 56/07 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminie Świecie.
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 

U z a s a d n i e n i e
 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał opinię, którą otrzymaliśmy dnia 17 maja 2007r. (po 45 dniach od otrzymania naszego wniosku), w której zaproponował wprowadzenie zmian. W opinii tej zawarta  jest również informacja, że uwzględnienie tych zmian w uchwale wykluczy konieczność notyfikacji tego programu przez Komisję Europejską.
Niniejszy projekt uchwały wprowadza nowe zasady zwolnień w podatku od nieruchomości, dla podmiotów gospodarczych podejmujących nowe działania inwestycyjne na terenie naszej Gminy. Zasady w nim zawarte wykraczają poza preferencje określone w uchwale o zasadach udzielania pomocy publicznej de minimis. Z preferencji wprowadzonych tą uchwałą będą mogły skorzystać podmioty gospodarcze realizujące projekty inwestycyjne o dużej wartości lub w wyniku  ich zrealizowania powstanie co najmniej 25 miejsc pracy. Zasady pomocy określone tą uchwałą stanowią pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji i spełniają warunki udzielania pomocy publicznej, dla podmiotów gospodarczych  zawartych
w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 1.11.2006).
W związku z powyższym wprowadza się do uchwały podjętej na poprzedniej sesji sugerowane przez UOKiK nowe zapisy. Jednocześnie dla przejrzystości i czytelności programu ulg przyjmuje się jednolity nowy tekst uchwały, uchylając uchwałę podjętą na poprzedniej sesji. 
 
  

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,           Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102,          poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128                 i Nr 181, poz. 1337
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz M.P. Nr 72, poz. 721 i Nr 75, poz. 758

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (4 czerwca 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (12 czerwca 2007, 11:07:10)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:02:54)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3093