Uchwała nr 64/07

Uchwała Nr 64/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 4 czerwca 2007r.
 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591).
 

uchwala się co następuje:

§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007 zmienioną:
 
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/07 z dnia 21 lutego 2007r
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 59/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.
- Zarządzeniem Nr 152/07 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2007r.
- Zarządzeniem Nr 193/07 Burmistrza Świecia z dnia 24 kwietnia 2007r.
- Zarządzeniem Nr 226/07 Burmistrza Świecia z dnia 15 maja 2007r.
 
§ 2 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu - 2.488.000,-zł
 
§ 3  W uchwale Rady Miejskiej Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.
      1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102.158,-zł,  plan po zmianach wynosi
          86.408.442,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  102.158-zł,  plan po zmianach wynosi
          90.096.442.,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań
       inwestycyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały oraz
       w  załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej -prognozowane kwoty długu oraz
       wysokość zadłużenia na 2007 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
       niniejszej Uchwały.
 
 
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia
 
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 

                                                                                                                Przewodniczący
R a d y  M i e j s k ie j
 
Jerzy Wójcik
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 64/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 4 czerwca 2007r.

 

Zmiany zaproponowane w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu dofinansowania programów unijnych oraz dokonania bieżących korekt na podstawie analizy Budżetu.
W miesiącu maju podpisanych zostało 5 umów, na dofinansowanie ze środków unijnych z Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, na łączną kwotę  189.115,- zł  (rozdz.  01095).
Wysokość dofinansowania wynosi 80 % wg kosztorysów na dzień składania wniosków. W związku ze wzrostem cen materiałów i usług  budowlanych wartość zadań w ciągu dwóch lat uległa zwiększeniu, dlatego udział własny musi zostać zwiększony.   
Jedno z zadań „Modernizacja świetlicy w Wiągu” planowane było do realizacji z wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.
W związku z tym, że jednak otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie, środki zmieniają przeznaczenie i klasyfikację (jako udział własny). Przenosi się tą kwotę 71.575,- zł na dochody roku 2007 i rozdysponowuje po stronie wydatków na udział własny Gminy w realizacji  programu „Odnowa Wsi”.
Ponadto w rozdziale 90004 zaplanowana była kwota 50.000,- zł,  na urządzenie terenów zielonych w Czaplach. Kwota ta ma również stanowić wkład własny na realizację  zadań z programu „Odnowa Wsi”.
W ramach programu „Odnowa Wsi” przyjmuje się do realizacji następujące zadania  (rozdz. 01095):
1. Urządzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w Czaplach – 40.000,- zł, w tym: 27.988,- zł z UE.
2. Urządzenie  placu  zabaw  w  Głogówku  Królewskim  –  20.000,- zł, w tym: 14.756,- zł z UE.
3.   Modernizacja  świetlicy we Wiągu – 125.690,- zł, w tym: 54.399,- zł  z UE.
4.   Zagospodarowanie   istniejącego   oczka   wodnego    na    osiedlu    w    Terespolu   Pomorskim –  65.000,- zł,  w tym: 47.984,- zł z UE. 
5. Zagospodarowanie  terenu  świetlicy  wiejskiej w Dworzysku wraz z jej      wyposażeniem – 60.000,- zł, w tym: 43.988,- zł z UE.
Wprowadza się kwotę 10.000,- zł (rozdz. 90004) otrzymaną jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy.
Wszystkie otrzymane dotacje wprowadza się po stronie dochodów i wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach i w umowach.
Ponadto wprowadza się odszkodowanie dla Przedszkola nr 9 w wysokości 937 zł  (rozdz. 80104), otrzymane z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania placówki. Kwotę odszkodowania przeznacza się na zakup farby i wykładziny celem usunięcia powstałych szkód.
Kolejny program finansowany głównie ze środków unijnych realizowany jest przez Klub Integracji Społecznej – „Świecki Program Aktywizacji Długotrwale  Bezrobotnych – Druga Szansa” i obejmuje okres 3 lat od  2006 do 2008 roku.
W związku z tym, że w 2006 roku nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane na to zadanie, zwiększa się o kwotę 24.299,- zł (rozdz. 85203) plan dochodów na rok 2007 i rozdysponowuje się na realizację tego zadania.
Jednocześnie zmniejsza się plan na to zadanie o kwotę 193.768,- zł (rozdz. 85203), ponieważ jest to kwota dofinansowania z Powiatowego Biura Pracy i środki te przekazane będą w formie refundacji  - czyli  zmniejszenia wydatków.
Ponadto w planie wydatków kwotę dofinansowania z naszego Budżetu w wysokości 4.200,- zł (rozdz. 85203) klasyfikuje się z końcówką 9, odpowiadającą udziałowi własnemu przy zadaniu współfinansowanym ze środków UE.
 
  Załączniki (111kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (4 czerwca 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (12 czerwca 2007, 11:00:00)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:03:08)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1865