Uchwała nr 63/07

Uchwała Nr 63/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 4 czerwca 2007 r.
 

w sprawie zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)[1],
 

uchwala się, co następuje :

§1. Przyjąć zmiany w postanowieniach Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy przyjętego Uchwałą Nr 211/96 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 sierpnia 1996 r. w treści zgodnej z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 
 

Uzasadnienie

W dniu 26 kwietnia 2007 r. odbyło się Zgromadzenie związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
W ramach porządku obrad był również punkt obejmujący projekt Uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy. Konieczność wprowadzenia zmian w Statucie wynikało w głównej mierze z tego ,że większość Uchwał podejmowanych przez poszczególne rady gmin datowane były na lata 1996 i 1997. Przez okres 10 lat nastąpiły zmiany zarówno w podziale administracyjnym kraju jak i w przepisach regulujących   zasady prowadzenia działalności zarówno przez gminy jak ich związki. Uwzględniając te okoliczności Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę Nr XVIII/3/2007 wprowadzające zmiany do postanowień Statutu przyjętego Uchwałą nr 211/96 z dnia 29 sierpnia 1996 r. Zmiany wynikające ze wskazanej powyżej Uchwały zgromadzenia Związku zostały uwidocznione w treści załącznika do przedłożonego projektu uchwały Rady Miejskiej.
 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 63/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 4 czerwca 2007 r.
 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
 
1)      W § 1 ust. 1 słowa „bydgoskiego i gdańskiego” zastępuje się słowami „kujawsko- pomorskiego i pomorskiego”.
2)      W § 1 ust. 2 wykreśla się słowo „założycielami”, a po słowach „są następujące gminy”: wymienia się gminy członkowskie: - Gmina Miejska Czarna Woda, - Gmina Drzycim, - Gmina Kaliska,- Gmina Karsin, - Gmina Lubichowo,- Gmina Osie,- Gmina Osieczna, - Gmina Osiek, Miasto i Gmina Świecie.
3)      W § 1 ust. 3 skreśla się pierwsze zdanie o treści „do Związku mogą przystąpić także inne zainteresowane gminy”. Z kolejnego zdania wykreśla się sowo „jej”, a na końcu dopisuje się słowa „Rady Gminy”.
4)      Zmienia się układ i treść § 3, który po zmianach otrzymuje brzmienie:
„Zadaniem Związku jest:
1. ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza rzeki Wdy poprzez:
a)podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, stanowiących podstaw dla rekreacji oraz turystyki krajowej
i zagranicznej,
b)      ukierunkowywanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe,
c)reprezentowanie wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska we współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw,
d)      przedstawianie organom władzy państwowej i administracji rządowej wspólnych inicjatyw, wniosków i opinii w zakresie bodącym przedmiotem działania Związku,
e)wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających na ochronę i kształtowanie środowiska,
f)  współpracę z innymi związkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi
i naukowymi,
g)budowę lub pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych mających wpływ na podwyższenie klasy czystości wód dorzecza Wdy.
2.      upowszechnianie turystyki oraz podejmowanie wspólnych działań dla jej rozwoju, zwłaszcza w zakresie turystycznego zagospodarowania szlaku wodnego rzeki Wdy”,
5)      W § 11 ust. 2,3 i 4 otrzymują zmienione brzmienie:
„2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie miast i gmin uczestniczących w Związku.
3. Na wniosek wójta, burmistrza, rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu, zastępcy wójta, burmistrza albo radnemu.
4.      Dodatkowego przedstawiciela (drugiego) wyznacza zainteresowana rada gminy
w odrębnej uchwale.”
6)      W § 12 pkt 2 po słowach „oraz jego Zastępcy” dopisuje się słowa „w głosowaniu tajnym”.
7)      W § 12 wykreśla się pkt 7 o treści: „powoływanie Skarbnika Związku”, wszystkie kolejne punkty otrzymują numery o 1 mniejsze.
8)      W § 12 punkt 10 (nowa numeracja) zmienia się treść podpunktów.
W podpunkcie „a” po słowie „nieruchomości” dopisuje się słowo „gruntowych”, na końcu dopisuje się tekst „o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej”.
W podpunkcie „c” dopisuje się słowa „i kredytów”. W podpunkcie „d” po słowie „pożyczek” dopisuje się słowa „i kredytów”, na końcu zdania dopisuje się słowa
„w roku budżetowym”.
9)      W § 13 ust. 2 po słowach „chyba że statut” dopisuje się słowa „lub ustawa”.
10)  W § 13 wykreśla się ust. 3, a wszystkie kolejne ustępy otrzymuj numerację o 1 mniejszą.
11)  W § 15 ust. 3 punkt a otrzymuje nowe brzmienie o treści:, „co najmniej 1/5 członków Związku, zawierający proponowany porządek obrad”.
12)  W § 16 ust. 1 słowa „na 14 dni” zamienia się na słowa „na 7 dni”.
13)  W § 18 ust. 1, po słowach „w liczbie” dopisuje się słowa „od jeden do”.
14)  W § 18 ust. 2, otrzymuje brzmienie o treści „Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu w oddzielnym, jawnym głosowaniu bezwzględną większością statutowego składu Zgromadzenia.
15)  Skreśla się treść § 27, a numerację kolejnych paragrafów zmniejsza się o jeden.
16)  W § 29 (nowa numeracja) słowa „Skarbnika Związku”‘ zastępuje się słowami „Głównego Księgowego Związku”.
17)  W § 31 wykreśla się drugą cześć zdania począwszy od słów „zgodnie z”.
18)  W treści § 35 i § 36 zmienia się wymienioną w nich numerację paragrafów, na numery o jeden mniejsze.
19)  W § 38 ust. 2, pkt 4 akapit „zgodnie z pkt 2” zmienia się na „zgodnie z ust. 2”.
20)  W § 38 ust. 3 skreśla się treść „i 3”.
21)  W § 39 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Przewodniczący Zarządu Związku dokonuje czynności zatrudniania i zwalniania pracowników Biura oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia kierownika zakładu pracy”.
22)  W § 39 ust. 4 po słowach „pracowników Biura” dopisuje się słowo „Związku”.
23)  W § 41 zmienia się oznaczenie Dziennika Ustaw z ustawą o samorządzie gminnym na (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,           Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102,          poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (4 czerwca 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (12 czerwca 2007, 10:55:48)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:03:18)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2029