Uchwała nr 62/07

Uchwała Nr 62/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 4 czerwca 2007 r.
 

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świecie w latach 2007 - 2011.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1] oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), 
 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świecie w latach 2007 - 2011, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (zwanej dalej ustawą) gmina jest zobowiązana posiadać wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Poprzedni wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świecie obowiązywał w latach 2002 - 2006. W związku z utratą ważności tamtego opracowania został przygotowany nowy na lata 2007 - 2011. Posiadanie tego programu może przynieść gminie korzyści w świetle planowanych zadań związanych z utrzymaniem istniejącego zasobu lokalowego. Należy pamiętać, że jednym z zadań gminy jest zapewnienie lokali socjalnych
i zamiennych gospodarstwom domowym o niskich dochodach ( art. 4 ustawy). Zadaniem przygotowanego programu jest przedstawienie podstawowych danych statystycznych
i ekonomicznych charakteryzujących zasób mieszkaniowy. W programie został określony sposób zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Świecie, przyjęto rozwiązanie optymalne ze względu na racjonalizację kosztów jak i na obowiązujące standardy w tym zakresie. 
  
 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,           Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102,          poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337

Załącznik (14kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (4 czerwca 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (12 czerwca 2007, 10:52:19)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:03:28)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2084