Uchwała nr 61/07

Uchwała Nr 61/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych miedzy ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu, przyjętego Uchwałą Nr 364/06 z dnia 24 maja 2006 r. i opublikowaną w Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 86 poz. 1362 z 2006 roku polegającej na zmianach ustaleń dla jednostek bilansowych J13ZP/U-KP, J54KDZ, J52KDZ, J62KDD, J19MW/MN/KG-WZ, J58KDZ oraz I27MN-U.
 
                                                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty miedzy ulicami Sportowa, Wojska Polskiego
i Jesionowa w Świeciu przyjętym uchwałą Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. i opublikowanej w Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 86
poz. 1362 z dnia 30.06.2006 r. polegającą na zmianie zapisów w jednostkach bilansowych J13ZP/U-KP, J54KDZ, J52KDZ, J62KDD, J19MW/MN/KG-WZ, J58KDZ oraz I27MN-U zgodnie
z załącznikiem Nr 1 i 2. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 
Uzasadnienie

Realizacja inwestycji publicznych: przedłużenie ulicy Jana Pawła II, a także inwestycji prywatnych spowodowały potrzebę dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych miedzy ulicami Sportowa, Wojska Polskiego i Jesionowa w Świeciu przyjętym Uchwałą Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu.

Załączniki (286kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (7 maja 2007, 09:21:37)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:04:02)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2122