Uchwała nr 60/07

Uchwała Nr 60/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 50/07 z dnia 21 lutego 2007 r. dotyczącej przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zawartego między ulicą Tucholską a terenem Zakładu Mondi.

 
                                                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami),
 

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 50/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego miedzy ulicą Tucholską a terenem Zakładu Mondi, skreśla się w  §1 słowa „pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi” zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej Nr 50/07 z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia
do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego miedzy ulica Tucholską a terenem Zakładu Mondi swym zakresem obejmowała zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi oraz infrastrukturę techniczną.
Dla zabudowy wielorodzinnej i usługowej nadal obowiązujący jest plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr  67/99 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 marca 1999 r. Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
dla budowy nowej drogi łączącej ulicę Tucholską z Zakładem Mondi, która obejmuje część terenów leśnych. Wobec powyższego proponujemy zmianę wcześniejszej uchwały.
Zmiana uchwały spowoduje ograniczenie kosztów opracowania planu oraz powinna skrócić czas jego tworzenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (7 maja 2007, 09:18:35)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:04:12)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2294