Uchwała nr 59/07

Uchwała Nr 59/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.
 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007 r.
o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.

 
                                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1.  W uchwale Rady Miejskiej Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007 zmienioną:
 
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/07 z dnia 21 lutego 2007r.
- Zarządzeniem Nr 152/07 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2007r.
 
     2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000,-zł, plan po zmianach wynosi
          89.516.705,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej - deficyt budżetowy oraz
       przychody i rozchody Budżetu Gminy Świecie na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 2
       do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań
       inwestycyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 
 
Uzasadnienie

Zmiana ta spowodowana jest wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego jakim jest zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechowie.
Całkowity koszt zakupu tego samochodu, będzie znany po przeprowadzeniu przetargu ale szacuje się go, na podstawie poprzednich zakupów na kwotę 525.000,-zł.      
Gmina ma finansować ten zakup w wysokości 400.000,-zł na co chcemy zaciągnąć pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW a pozostałą kwotę dofinansowuje Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarniczych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
  Zalaczniki (54kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (7 maja 2007, 09:12:29)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:04:22)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2147