Uchwała nr 58/07

Uchwała Nr 58/07
Rady Miejskiej w Świeciu

 z dnia  26 kwietnia 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania - „Zakup samochodu pożarniczego”.
 
                     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9 lit c, w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę  
400.000 zł - na realizację zadania  „Zakup samochodu pożarniczego”.
2. Termin spłaty pożyczki wyniesie 5 lat, przesunięty o jednoroczny okres karencji spłaty.
3. Spłata nastąpi zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy
i realizowana będzie z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. 
  4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę przyznanej pożyczki.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
 
Jerzy Wójcik


Uzasadnienie

Planowana pożyczka zaciągnięta jest na zakup samochodu pożarniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechowie.
Całkowity koszt zakupu wynosi 525.000 zł w tym 125.000 otrzymamy dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanych do dyspozycji  Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,7  stopy redyskonta weksli , w obecnej chwili   stopa redyskonta weksli wynosi 4,25 %.
Pożyczka  przydzielana jest na preferencyjnych zasadach  i  na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi  ≈ 2,98 % oraz istnieje możliwość częściowego jej umorzenia do        40 % po spełnieniu warunków spłaty.
Realizacja zadania pozwoli na rozpoczęcie procesu odnawiania starzejącego się taboru samochodowego Ochotniczych Straży Pożarnych.
Odnawianie sprzętu i wyposażenia jednostek OSP jest konieczne dla zachowania poziomu bezpieczeństwa i standardów ratowniczych - zarówno ludzi, którym strażacy ochotnicy niosą pomoc jak i bezpieczeństwa samych strażaków.
Zakup nowoczesnego samochodu podniesie znacznie możliwości operacyjne
i mobilność Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechowie.
 Wyżej wymieniona Jednostka OSP od wielu lat w statystykach ilości wyjazdów do działań znajduje się w czołówce jednostek działających na obszarze  powiatu świeckiego.
Zakupiony samochód ma zastąpić jeden z obecnych samochodów będących na wyposażeniu OSP Przechowo. Samochód Star  244 ( rok produkcji 1982) jest jednym z najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych średnich samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu Jednostek OSP z terenu Gminy Świecie.  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (7 maja 2007, 09:10:06)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:04:31)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2648