Uchwała nr 57/07

Uchwała Nr 57/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej
Nr 1998/2006.

 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt  8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmian.)[1] i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmian.)[2] w związku z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z późn. zmian.)[3], a także przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie de minimis (Dz. Urz. UE L  Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.),
 

uchwala się, co następuje:
 

Określić zasady zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nieruchomości, na których poniesione zostały nakłady inwestycyjne i zwiększone zostało zatrudnienie oraz podatników, którzy rozpoczęli działalność lub na posiadanych nieruchomościach zwiększyli zatrudnienie.
 
§ 1  1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budowle i powierzchnie w budynkach nowo wybudowanych, zaadoptowanych lub nabytych w procesie likwidacji, upadłości czy egzekucji oraz wydzierżawiane, które przeznaczone zostały na prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem handlu detalicznego.
 
2. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w pkt 1 jest zatrudnienie co najmniej
20 osób lub zwiększenie zatrudnienia o 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do stanu zatrudnienia przed terminem rozpoczęcia działalności gospodarczej na tej nieruchomości.
 
3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi 100% wymiaru, a okres zwolnienia uzależniony jest od liczby zatrudnionych:
-        5 lat przy zatrudnieniu od 20 do 50 osób,
-        7 lat przy zatrudnieniu od 51 do 100 osób,
-        10 lat przy zatrudnieniu powyżej 100 osób
 
§ 2. 1. Podstawą uzyskania zwolnienia przez podmiot wydzierżawiający nieruchomość, jest spełnienie przez dzierżawcę wszystkich warunków zawartych w § 1.
2. Zwolnienie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje, jeżeli dzierżawcą jest podmiot, który w procesie restrukturyzacji zatrudnienia lub w wyniku innych zmian organizacyjnych przejął część lub całość pracowników dotychczas zatrudnionych przez wydzierżawiającego.
 
§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości dzierżawców nieruchomości na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park, do czasu rozpoczęcia działalności jednak nie dłużej niż przez okres jednego roku od podpisania umowy dzierżawy.
2. Po okresie, o którym mowa w pkt 1 dzierżawcy nieruchomości na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park, przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na warunkach zawartych w § 1.
 
§ 4. 1. Udziela się ulgi w podatku od nieruchomości podatnikom rozpoczynającym lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Świecie, którzy utworzą nowe stanowiska pracy.
2. Wysokość ulgi dla podmiotów spełniających warunki pkt 1 zależna jest od wielkości wzrostu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do stanu zatrudnienia poprzedzającego korzystanie z ulgi.
 
 
Wysokość ulgi w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy przedstawia poniższa tabela:
 
WZROST STANOWISK PRACY W %                      PRZYSŁUGUJĄCA ULGA W %
       10                                                                         15,0
       20                                                                         25,0
       30                                                                         37,5
       40                                                                         50,0
       50                                                                         62,5
       60 i powyżej                                                            75,0
 
3. Podatnikom rozpoczynającym działalność gospodarczą przysługuje ulga w wysokości 75 % należnego podatku.
4. Ulgi, o których mowa w punkcie 2 i 3 udzielane są na okres 3 lat.
 
§ 5. 1. Stan zatrudnienia przed korzystaniem ze zwolnienia lub ulgi, o których mowa
w § 1 pkt 2 i § 2 pkt 2, określa się jako średnie zatrudnienie za poprzedzające 6 miesięcy.
2. Podatnicy korzystający ze zwolnień i ulg zobowiązani są do udokumentowania aktualnego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, z wyszczególnieniem osób nowo zatrudnionych w terminach do 31 stycznia i 31 lipca każdego roku za okres ostatnich
6 miesięcy.
 
§ 6. Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości udzielane są decyzją Burmistrza na wniosek podatnika, do którego należy załączyć zbiorcze zestawienie zatrudnionych pracowników i miesięczne deklaracje ubezpieczeniowe.
 
§ 7.  Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, może złożyć kolejny wniosek, po wygaśnięciu obowiązującej ulgi.
 
§ 8. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych niniejszą uchwałą podmioty tracą prawo do zwolnienia i zostaje im naliczony podatek w pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami od zobowiązań podatkowych.
 
§ 9.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego
w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 EUR.
 
§ 10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
§ 12. Traci moc uchwała Nr 319/05 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Świecie.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej 
 
Jerzy  Wójcik

 
 
U z a s a d n i e n i e

Do dnia 31 grudnia 2006 roku obowiązywała uchwała Nr 319/05 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej
Nr 69/2001. W związku z wygaśnięciem przepisów wykonawczych do ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy i wejściem w życie nowych rozporządzeń, należy podjąć nową uchwałę w sprawie pomocy de minimis.
Zmiana w stosunku do poprzedniej uchwały dotyczy głównie wartości pomocy,
która zwiększyła się z wysokości 100.000 EUR do kwoty stanowiącej równowartość
200.000 EUR.
 
 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz M.P. Nr 72, poz. 721 i Nr 75, poz. 758
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (7 maja 2007, 09:01:45)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:04:42)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4272