Uchwała nr 55/07

Uchwała Nr 55/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia.
 
                                                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami),
 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006 oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2006 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2006.
 
§ 2. Udziela się Burmistrzowi Świecia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy            za rok 2006.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 Przewodniczący
  Rady Miejskiej
 Jerzy Wójcik
 
 
 
 
Uzasadnienie


W ciągu całego 2006 roku gmina posiadała płynność finansową i zobowiązania realizowane były terminowo i zgodnie z przepisami oraz postanowieniami umów.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Świeciu oraz Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ocenili stopień realizacji budżetu jako prawidłowy.
Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Świecia. Rada zapoznała się z treścią uchwały Nr 14/Kr/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. Składu Orzekającego Nr 2 RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2006 – do wniosku uwag nie wniesiono.   

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (7 maja 2007, 08:53:31)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:06:13)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2102