Uchwała nr 54/07

Uchwała Nr 54/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 marca 2007 r.
 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Świecia.
 
                                                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz., 1591 z późn. zmian.) w związku z art. 4 pkt 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmian.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić wynagrodzenie dla Burmistrza Świecia w wysokości 9.900,- zł według następujących składników:
·  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości                                          -          4.950,- zł
·  dodatek funkcyjny w wysokości                                                     -          1.950,- zł
·  dodatek za wieloletnią pracę, w wysokości odpowiadającej
  procentowemu wskaźnikowi aktualnego stażu pracy w wysokości        -             990,- zł
·  dodatek specjalny w wysokości                                                     -          2.010,- zł
 
§ 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świeciu.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.
 
§ 4.  Traci moc uchwała Nr 173/03 Rady miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Świecia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza uregulowane jest przez ustawę o pracownikach samorządowych i uszczegółowienia w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
Maksymalne wynagrodzenie burmistrza nie może przekroczyć w ciągu miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na 2007 rok kwota ta określona została w wysokości 12.087,18 zł. Proponowane wynagrodzenie nie przekracza maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Ponadto przysługuje burmistrzowi dodatek specjalny w kwocie, co najmniej 20%
i nieprzekraczający 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego. Proponowany dodatek specjalny wynosi 2.010,- zł, co stanowi 29%.
Wzrost wynagrodzenia z kwoty 9.220,- zł ustalonego uchwałą Nr 173/03 z dnia 27 listopada 2003r. do proponowanej kwoty 9.900,- zł daje wskaźnik podwyżki 7%.
Inflacyjne podwyżki płac w Gminie w latach 2004-2007 wyniosły około 10%.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 marca 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (6 kwietnia 2007, 09:42:33)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:07:10)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2195