Uchwała Nr 53/07

Uchwała Nr 53/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 marca 2007 r.
 

w sprawie poinformowania Rady Miejskiej przez Przewodniczącego o wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.
 
                                                 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 19, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 8, pkt 25, art. 4, pkt 32 oraz art. 8, pkt 25 i art. 56, ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zmianami),

                                   
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przewodniczący Rady informuje, że Skarbnik Gminy Pani Marzenna Rzymek
i Sekretarz Gminy Pan Leszek Żurek, złożyli w ustawowym terminie oświadczenia lustracyjne stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Złożone oświadczenia lustracyjne przez osoby wskazane w § 1 uchwały, Przewodniczący niezwłocznie prześle do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób składających te oświadczenia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                            Przewodniczący
                                                                                                       Rady Miejskiej
 
                                                                                                        Jerzy Wójcik

 
 

U z a s a d n i e n i e


                   Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 52/07 z dnia 29 marca 2007 r. Przewodniczący został zobligowany do poinformowania Radę Miejską o wykonaniu czynności wynikających z ustawy lustracyjnej z dnia 18 października 2006 r., o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zmianami). 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 marca 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (6 kwietnia 2007, 09:40:30)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:07:21)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1932