Uchwała Nr 52/07

Uchwała Nr 52/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 marca 2007 r.
 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.
 
                                                      Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 19, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 8, pkt 25, art. 4, pkt 32 oraz art. 8, pkt 25 i art. 56, ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zmianami),
 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej do:
   1. wykonania obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach
       organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów,
       polegających na:
a)      poinformowaniu Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
b)      odbioru oświadczeń lustracyjnych od Skarbnika i Sekretarza Gminy,
c)      przesłania odebranych oświadczeń do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób składających niniejsze oświadczenia,
d)      poinformowania Radę Miejską o wykonaniu, przez osoby do tego zobowiązane, czynności wynikających z ustawy.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świeciu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                            Przewodniczący
                                                                                                       Rady Miejskiej
 
                                                                                                        Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e


              Dnia 15 marca br. weszła w życie nowa ustawa lustracyjna z dnia 18 października 2006 r, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zmianami). Art. 56, ust. 1 mówi o tym, że osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią funkcje publiczne, mają obowiązek złożenia organowi powołującemu oświadczeń lustracyjnych.
Organem powołującym Skarbnika i Sekretarza Gminy jest Rada Miejska.
              W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały upoważniającej Przewodniczącego usprawni wykonanie obowiązków wynikających z w/w ustawy. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 marca 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (6 kwietnia 2007, 09:38:22)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:07:36)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2275