Uchwała Nr 50/07

Uchwała Nr 50/07
Rady Miejskiej w Świeciu

  z dnia 21 lutego 2007 r.
 

w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicą Tucholską a terenami Zakładu Mondi zgodnie
z załącznikiem  Nr 1.

           
                                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami),      

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicą Tucholską a terenami Zakładu Mondi Packaging Paper spółka akcyjna od strony tzw. „Miasteczka” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną usługi oraz realizację infrastruktury  technicznej.
 
§ 2
.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
                                                                                                  
Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie  

W związku z planowaną budową 6 maszyny papierniczej w Zakładzie Mondi Packaging Paper S.A przewiduje się usprawnić komunikację z ulicą Tucholską do Zakładu Mondi poprzez budowę dwukierunkowej 4 pasmowej jezdni. Poszerzenie drogi wiąże się z zajęciem części terenu Leśnego.
Ponadto Gmina zamierza przystąpić do rewitalizacji obszaru tzw. „Miasteczko”.
Wobec powyższego opracowanie powyższego planu zagospodarowania przestrzennego jest w pełni uzasadnione.
 
 Załącznik dostepny jest do wglądu w pok. nr 341 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (21 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (5 marca 2007, 11:01:02)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:07:46)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2291