Uchwała nr 49/07

UCHWAŁA  NR 49/07
R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U

Z DNIA 21 LUTEGO 2007r.
 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07
z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.

 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591).
 

uchwala się co następuje:

§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.
      1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.529.305,-zł, plan po zmianach wynosi
          85.802.966,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.729.305,-zł, plan po zmianach wynosi
          89.090.966,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej - deficyt budżetowy oraz
       przychody i rozchody Budżetu Gminy Świecie na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3
       do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań
       inwestycyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały,
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                             R a d y M i e j s k ie j
 
                                                                                    Jerzy Wójcik

 
 
  Załączniki (4kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (21 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (5 marca 2007, 10:54:31)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:07:56)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2040